Vstup žáků do šaten,

odchod ze školy

 

Od 7:00 hodin je možný

vstup žáků do vyhřívaného

vestibulu u šaten.

Odchod žáků ze školy

a školní družiny 

je pouze vchodem u šaten.

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Aktuality
Vánoční dílničky a vánoční turnaj ve stolním tenise
12.12.2019

Ve čtvrtek 12.prosince 2019 pořádáme ve škole v době od 15:00 do 17:00 hod. již tradiční vánoční dílničky. Pro žáky z 5.- 9. třídy zároveň chystáme turnaj ve stolním tenise.

Rozsvícení vánočního stromu
1.12.2019

V neděli 1. prosince zazpívaly děti naší školy na slavnostním rozsvícení vánočního stromu, které pořádal Městys Zásada.

Třídní schůzky
21.11.2019

Ve čtvrtek dne 21. 11. 2019 proběhly ve škole třídní schůzky. 

Stavba multifunkčního hřiště
21.10.2019

Od 20.9.2019 probíhá za školou stavba multifunkčního hřiště.

Ohlédnutí za Školní akademií
26.6.2019

Máte-li chuť si připomenout hezký závěr školního roku 2018/2019, podívejte se do naší Fotogalerie na záběry ze školní akademie. Tu jsme uspořádali v zásadské sokolovně ve středu dne 26.června 2019. 

 
 
Mapa webu
A
A
A

Řád školní jídelny


Školní řád se řídí zákonem 561/2004 Sb., vyhláškou 107/2005 Sb. a vyhláškou 84/2005 Sb.  

 

1/ Provozní doba školní jídelny je od 6:15 do 14:30 hodin.

2/ Při čekání na jídlo zachovávají strávníci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stravování.

3/ Na tác si strávníci vezmou polévku i hlavní chod.

4/ Po jídle strávníci odnesou veškeré nádobí a roztřídí ho.

5/ Jídlo a nápoje se konzumují zásadně v jídelně. Strava se mimo jídelnu nevydává,

vydává se pouze při zabezpečení stravování nemocného žáka první den nemoci

(MŠMT ČR č.107/2005 Sb, § 4 odst. 9).

6/ Strava je určena k přímé konzumaci ve školní jídelně, pokud je ze školní jídelny odnášena, školní jídelna v případě její pozdější konzumace za kvalitu stravy nezodpovídá.

7/ Pokud strávník nesní přílohu oběda (ovoce, zeleninu, jogurt, dezert) v jídelně, může si ji nechat ke konzumaci na pozdější dobu, ale jen za podmínky, že ji v neporušeném stavu, po odchodu z jídelny, dá do tašky a odnese domů. Tento bod platí pouze za předpokladu, že v prostorách školy a v jejím okolí bude pořádek. V opačném případě bude vyhlášen zákaz vynášení jakýchkoliv potravin z jídelny.

8/ Za neodebranou nebo včas neodhlášenou stravu se neposkytuje finanční ani věcná náhrada.

9/ Pedagogický dohled v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny, při stolování, odnášení zbytků a použitého nádobí, dbá na bezpečnost žáků a činí nutná opatření.

10/ Pokud dojde k rozbití nádobí, či rozlití tekutiny sjedná pedagogický dohled nápravu, aby nedošlo k úrazu.

11/ Rozhodnutí o ukončení stravování je třeba okamžitě nahlásit vedoucí ŠJ.

 

Přihlášení obědů

Žáci se přihlašují k odběru obědů na začátku školního roku. V případě, že nebudou chodit pravidelně, uvedou dny v týdnu, na které se přihlašují u vedoucí školní jídelny. Obědy jsou vydávány od 11:10 do 13:30 hod. Povinností strávníků je přihlásit se k opětovnému odebírání obědů v den návratu po nemoci nebo absenci do 7:30 hod. u vedoucí školní jídelny, popřípadě u vedoucí kuchařky.

 

Odhlášení obědů

Strávník si musí oběd odhlásit den předem. Pouze v případě nemoci si může oběd odhlásit v daný den a to nejpozději do 7:30 hod. u vedoucí školní jídelny nebo kuchařky na telefonu 483 390 192 nebo 731 449 100, popřípadě osobně v kanceláři vedoucí stravování.

 

POKUD TAK NEUČINÍ, MUSÍ OBĚD ZAPLATIT!

 

Placení obědů

Obědy se platí zálohově, předem na právě probíhající měsíc. Rodičům doporučujeme zřídit si trvalý příkaz. Také lze obědy platit v hotovosti  u vedoucí školní jídelny.

 

Po dohodě je možno zaplatit zálohu na stravné na celý školní rok dopředu. 

Stravné v hotovosti se vybírá vždy 2 poslední pracovní dny předcházejícího měsíce v době 7:00 - 13.00 hod., každý strávník obdrží doklad o výši zaplaceného stravného.

 

Placení pomocí trvalého příkazu se provádí nejpozději do 25. dne předcházejícího měsíce na účet školy, číslo účtu 35-962108389/0800, variabilní symbol = přidělí každému strávníku vedoucí školní jídelny.

 

Fixní částka je stanovena pro žáky ve věku        

 7 - 10 let

 418,- Kč

 11 - 14 let

 456,- Kč

 15 a více let 

 494,- Kč 

 

Ceny obědů

Cena oběda je stanovena podle věku, kterého žák dosáhne ve školním roce 2019/2020.

 7 - 10 let

 22,- Kč 

 11 - 14 let 

 24,- Kč

 15 a více let 

 26,- Kč 

 

Vyúčtování se provádí 1x ročně a to k 30.6.

 

Přeplatky popř. nedoplatky vybírá/vrací vedoucí školní jídelny buď:

 

a) v hotovosti nebo převodem na účet

 

b) na požádání je možné provést vyúčtování za pololetí

 

Strávník je povinen zaplatit obědy nejpozději do posledního pracovního dne předcházejícího měsíce, neučiní-li tak, bude vyřazen ze školního stravování až do uhrazení dlužné částky. V případě, že se neplacení obědů bude opakovat, bude od strávníka vyžadována platba předem.

 

Jídelní lístek

Jídelní lístek je na každý týden vyvěšen na nástěnce u vchodu do jídelny a též je zveřejněn na internetových stránkách školy.

 

Dohled v jídelně 

Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, popřípadě jiní zaměstnanci školy dle pokynů ředitele školy.

 

Veškeré připomínky strávníků a rodičů řeší vedoucí školní jídelny.

V Zásadě 05.08.2019

 

Vedoucí školní jídelny: Alice  Horčičková

Ředitelka školy:  Mgr. Václav Horáček