Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Vnitřní řád školní družiny


Ředitel Masarykovy základní školy v Zásadě 

v souladu s ustanovením zák. 561/2004 Sb. v platném znění

a ustanovením vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v aktuálním znění 

vydává 

vnitřní řád školní družiny (ŠD)

 

Úvodní ustanovení 

 1.       Řád ŠD vychází z příslušného ustanovení zák. 561/2004 Sb. a vyhl. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v aktuálním znění. 
 1.       Řád ŠD je platný pro všechny přihlášené žáky do ŠD.

 

Řád školní družiny 

 1.       Žáka lze přihlásit do ŠD  na základě vyplnění přihlašovacího formuláře podepsaného zákonným zástupcem žáka. 
 1.       Organizaci přihlašování žáků, předávání informací rodičům a pořizování jmenných seznamů přihlášených žáků zajišťují vychovatelky ŠD. 
 1.       Do ŠD jsou  zařazováni žáci prvního stupně. Přednostně jsou do ŠD přijímáni žáci 1. a 2. ročníku plně zaměstnaných rodičů, žáci dojíždějící, následně žáci 3., popřípadě dalších ročníků, do naplnění kapacity ŠD. 
 1.       Oddělení ŠD se naplňují nejvýše do počtu 30 dětí. Při činnostech mimo areál školy je stanoven počet účastníků na jednoho pedagoga maximálně na 25 dětí. 
 1.       Kapacita ŠD je 48 míst.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ 

 1.       Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce zaznamenají do zápisního lístku vychovatelce oddělení ŠD rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠD. Odchylky od údajů vyplněných v zápisním lístku (čas odchodu, osoba oprávněná k doprovodu žáka při odchodu ze ŠD) je nutno oznámit předem písemně vychovatelce příslušného oddělení ŠD do zápisního notýsku. 
 1.       Zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce mají povinnost uhradit platbu za ŠD ve stanovené částce a termínu (viz Vnitřní předpis příspěvkové organizace pro stanovení úplaty za poskytované služby ve školských zařízeních). 
 1.       Zákonní zástupci žáka mají právo být informováni o činnosti dítěte ve školní družině, navštěvovat akce pro ně určené, mají možnost podávat připomínky a podněty k činnosti ŠD. 
 1.       Zákonný zástupce je povinen vyzvednout žáka do 15:45, kdy končí provoz ŠD.

 

PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKA V ŠD 

 1.       Žáci mají právo využívat zájmových činností v rámci ŚD, užívat vybavení ŠD, mají právo účasti v zájmových, kulturních a tematických akcích ŠD. 
 1.       Žáci mají povinnost docházet do ŠD na základě údajů o přihlášení dítěte, dodržovat vnitřní řád. Doba pobytu žáka ve školní družině se řídí údaji uvedenými v zápisním lístku. 
 1.       Po příchodu do ŠD se žák řídí pokyny vychovatelky, školním řádem a řádem školní družiny; bez vědomí vychovatelky neopouští prostory ŠD. 
 1.       Pokud žák narušuje školní řád a činnost ŠD, svým chováním ohrožuje vlastní bezpečnost nebo bezpečnost a zdraví ostatních dětí, může mu být uděleno v souladu se školním řádem kárné opatření, popřípadě i snížená známka z chování. V krajním případě může ředitel rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD. 
 1.       Za hry, hračky a jiný inventář ŠD odpovídá žák, jemuž byl svěřen. Úmyslné poškození pomůcek je řešeno se zákonným zástupcem žáka. 
 1.       Mají-li děti u sebe mobilní telefon, je přístroj v průběhu odpolední činnosti vypnutý. V případě potřeby kontaktování rodičů mohou telefonovat se souhlasem vychovatelky. 

 

Organizace školní družiny 

 1.       Školní družina je otevřena v pondělí až pátek od 6.15 do 7.15 ráno. Vychovatelka vykonávající ranní službu propouští děti do svých tříd. 
 1.       Odpolední péče o děti zařazené do ŠD je zajišťována vychovatelkami od konce dopoledního vyučování  do 15.45 odpoledne. 
 1.       Po skončení vyučování vyzvednou žáky přihlášené do ŠD vychovatelky. Žáci 3. až 4. ročníku přicházejí do jídelny s vyučujícím a po obědě přecházejí do ŠD. Neprodleně se hlásí u vychovatelky. 
 1.       Rozsah denního provozu ŠD  a rozvrh činností ŠD  schvaluje ředitel školy. 
 1.       Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností. 
 1.       Vzhledem k organizaci výchovné činnosti v ŠD jsou stanoveny termíny pro odchod dětí ze ŠD takto: po obědě až do 12.30, následně po 14. hodině. Čas mezi 12:30 – 14:00 je s ohledem na povětrnostní podmínky a program ŠD vyhrazen pro pobyt venku. 
 1.       Děti nelze ze ŠD uvolňovat telefonicky. 
 1.       Na výuku nepovinných předmětů a zájmových útvarů přecházejí žáci bez doprovodu a řídí se pokyny pedagogických pracovníků a lektorů zájmových útvarů.
 2.       Ve školní družině je po dohodě se školní stravovnou zajištěn pitný režim. 

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků 

 1.       Žáci se v ŠD chovají obezřetně, dbají na bezpečnost svou i druhých. Řídí se pokyny vychovatelky. 
 1.       Do ŠD je zakázáno nošení předmětů, které ohrožují zdraví. 
 1.       Nedoporučuje se nošení drahých předmětů a cenných věcí. 
 1.       Při úrazu zajistí vychovatelka 1. pomoc postiženému a zajistí, v případě nutnosti, lékařské ošetření. Neodkladně o úrazu informuje ředitele školy a rodiče a provede zápis do knihy úrazů. 

 

Dokumentace 

 1.       Ve ŠD je vedena tato dokumentace: třídní kniha, zápisní lístky, docházková kniha, přehled činnosti zájmového útvaru. 
 1.       Vnitřní dokumentace ŠD: dohoda o odchodu žáků s jinou osobou než rodiči, zápisový notýsek, měsíční docházkový list a sešit nepravidelné docházky. 
 1.       Podmínky úplaty v ŠD stanoví ředitel školy v samostatné vnitřní směrnici. 
 1.       Kapacita ŠD je stanovena MŠMT v dokumentu „Zařazení do sítě škol“ a nelze ji překročit. 

 

Vypracovala:  Radomíra Kozlovská, vedoucí vychovatelka

Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2018

 

 

 

Mgr. Václav Horáček,

ředitel školy

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.