Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

Jak se stavěla měšťanka


Školní rok 1928

Zřízení školy

     Občanstvo obce Zásada i okolí je smýšlení pokrokového a plně vždy uznávalo cenu vzdělání. Proto po převratu, kdy u všech poctivých republikánů ukazovala se snaha vybudovati vlastní stát co nejlépe a postaviti jej na nejlepší základy, ozývaly se hlasy zříditi v Zásadě měšťanskou školu, která by podávala vyšší vzdělání a která by zbavila mnohé žáky ze Zásady obtížných cest do měšťanské školy ve Velkých Hamrech.

    V roce 1922 podaly zodpovědné a oprávněné instituce a to místní školní rada a obecní zastupitelstvo žádost nadřízeným úřadům vypracovanou učitelem Jos. Lhotou o zřízení měšť. školy smíšené v Zásadě. Žádost ta příznivě vyřízena výnosem zemské šk. rady ze dne 9. listopadu 1923 č. I. 645 - 5 ai 1923 č. z. š. rady 107.519 ai 1923, ovšem v předpokladu, že budou všechny zákonné předpisy splněny.

    Tím byla zásadně škola povolena. Na tomto základě konáno dále. Stavební plány zadány inž. Dobrosl. Hnídkovi, architektu na Král. Vinohradech. Dne 7. dubna 1925 na pozemku darovaném p. Bohumilem Dohelským konáno bylo komisionelní řízení, místo uznáno pro stavbu za vyhovující, a proto vypsána soutěž. Nejvyšší rozpočtová nabídka byla 1,834.783,- Kč a nejnižší 1,438.580,- Kč. Rozpočty tyto byly nad síly poplatnictva a proto uvažováno o zredukování plánů hlavně vypuštěním poboček, bytu pro ředitele ap. Takto zjednodušený plán byl schválen okr. šk. výb. a nový rozpočet vypracován p. inž. Alb. Vosátkem. Zněl na 1,108.000 Kč. Vypsána užší soutěž i došly 4 nabídky v obnosech 1,084.035 - 1,058.194 K. Stavba zadána p. inž. A. Vosátkovi za 1,010.000 K. Technický dozor svěřen architekt. Rudolfu Kousalovi ze Železného Brodu.

    Veškeré tyto přípravné práce konala místní šk. rada za předsednictví p. Karla Pally a za spolupůsobení členů finanční komise obecního zastupitelstva pp. Jáchyma Kostlána, Víta Kopala, Frant. Černého a Soběslava Tomše. Všichni projevili plné pochopení pro potřeby nové školy.

    Se stavbou započato bylo na podzim v r. 1927 a v den výročí dosažení samostatnosti 28. října 1927 položen slavnostně základní kámen. Do tohoto vložena pamětní listina sepsaná p. uč. Jos. Lhotou. Krásně začíná slovy:

    "Své jsoucnosti, svobodě a neodvislosti, své mravní úrovni a vyspělosti ve všech oborech lidského bádání a umění, svému blahobytu děkuje náš národ bezesporně a v neposlední řadě dobře vybudovanému a řádně organisovanému školství národnímu. Vědomi toho, jakož i úžasné pokroky ve všem lidském chtění a s ním vzrůstající požadavky na každého jednotlivce nutí všechny prozíravé lidi nesetrvávati pouze na výsledcích dosažených, ale stále zdokonalovati nejen sebe, zvláště však poskytnouti možnosti pokud lze největšího vzdělání své mládeži, naději to do budoucna. Ušlechtilé snahy tyto vedly i naši obec k založení a vybudování občanské školy….." Následuje nástin vývoje dosavadního místního školství.

    Ježto stavba skutečně byla prováděna, vyhověly úřady žádosti a 1. února 1928 otevřen 1. ročník měšť. šk. smíšené výnosem zemské šk. r. ze dne 7. ledna 1938 č. 2067 ai 1927 č. z. š. r. 134.654 ai 1927.

    Vyučovalo se zatím v budově obecné školy v přízemí. Podána též kabinetní kanceláři presidenta republiky žádost, aby škola se směla nazývati Masarykovou. Došlo příznivé vyřízení.

 

Školní rok

    Počátek školního roku byl tedy mimořádně 1. února. Zápis proveden den před tím a dodatečně v den zahájení vyučování. Zapsáni 44 žáci a to 24 chlapci a 20 děvčat. Nejvíce žáků přešlo ze 4. tř. místní obecné školy (33); z měšť. školy ve Velkých Hamrech přešlo k nám 6 chlapců a 2 děvčata a z měšť. šk. v Železném Brodě 3 chlapci.

Školní rok zakončen 28. června 1928 výstavkou žákovských prací a proslovem o významu M. J. Husa.

 

Učitelský sbor

    Zatímním ředitelem jmenován František Havránek, odb. učitel ze Železného Brodu. Učitelem ustanoven def. učitel Jan Glos mající odb. zkoušku z první části III. odboru. Dívčímu tělocviku vyučov. pí Marie Rydvalová - Tůmová, def. učitelka místní obecné školy a žensk. ručním pracím vyučovala pí Vlasta Vysoká - Petránková, industr. uč. ze Zbytků.

 

Náboženské vyznání

    Dle náboženského vyznání byli římskokatol. vyznání 3 žáci, českoslov. 26, českobratr. 1 a bez vyzn. 14. Děti všech náboženství byly zproštěny návštěvy náboženství a proto tomuto vyučováno nebylo.

 

Dorost Čsl. Červ. kříže

    Členy dorostu Čsl. Červ. kříže byl 41 žák. Vedoucím byl uč. Jan Glos. Na Bulhary postižené zemětřesením zaslány 43 K.

 

Dary škole

    Okresní školní výbor daroval škole 12 Horákových dějepisů, 3 zeměpis. a dějepisné obrazy a mapu polokoulí a preparát užovky. Místní spolky a jednotlivci darovali na vybavení školy a chudým žákům celkem 3.602,85 Kč. Obnos tento svědčí o plném pochopení významu nové školy a o příkladné obětavosti dárců.

 

Inspekce školy

    Dne 12. června vykonal p. okr. šk. inspektor Jos. Skopeček inspekci školy. Byl přítomen vyučov. u obou učit. sil a pečlivě si prohlédl práce žáků a úřední knihy. V poradě inspekční uznal, že za mimořádných poměrů bylo vykonáno vše, co bylo možné.

 

Vzpomínky a oslavy

    V den zahájení a otevření 1. ročníku vysvětleno dětem, jaký význam pro ně má měšť. škola. Zdůrazněno, že jen prací odvděčí se děti těm, kteří nové škole tolik obětí přinášejí.

7. března vzpomenuto narozenin drahého nám presidenta T. G. Masaryka proslovem třídního učit. Jana Glosa a příležitostnými básněmi a zpěvy. Konec školního roku dal příležitost k vzpomínce na M. J. Husa.

 

Školní knihovny

    V prvním roce školy položen základ k žákovské knihovně zakoupením 59 knih za obnos 1.552 K 10h. jest to základ, který pro příští školní rok postačí. Učitelská knihovna pro nedostatek peněz bude zřizována až příštím rokem. Zatím čítá 2 svazky.

Úkolem příštích let bude obě školní knihovny doplňovati, aby vyhověly požadavkům moderní školy.

 

Místní školní rada

    Místní školní rada přicházela potřebám školy ochotně a obětavě vstříc. Zakoupila pro zeměpisný kabinet obrazy, pro přírodopisný preparáty, přispěla na žákovskou knihovnu a povolila ochotně na zařízení kabinetů 10.000 Kč.

Poměr mezi školou a občanstvem byl ten nejlepší a jest si jen přáti, aby zůstal takovým i nadále.

 

Zdravotní stav

    Zdravotní stav žactva i učitelů dobrý. Nebylo infekčních nemocí až na případy onemocnění spalničkami u mladších sourozenců našich žáků.

 

Školní výlety

    Ve dnech 8. a 9. června podniknut byl školní výlet na skály v Adrsbachu a v Teplicích, do Náchoda a do Babiččina údolí. Zúčastnilo se 25 žáků a průvodci byli uč. Jan Glos a uč. M. Rydvalová - Tůmová. Za nádherného počasí se výlet plně vydařil.

19. června podniklo 40 žáků povinný výlet na Kozákov, kde pořádán dětský tábor dětí z celého školního semilského okresu, aby vzpomenuto bylo desetiletého výročí republiky a vzdán hold prvnímu presidentu republiky T. G. Masarykovi. I tento tábor byl velmi zdařilý.

 

 

Statistický přehled

 

Statistický přehled 1. ročníku se jeví takto: 

 Počet žáků do šk. přijatých  Ubylo  Přibylo  Stav žactva na konci šk. roku
 chl.  děvč.  chl.  děvč.  chl. děvč.  chl.  děvč.
 24  20  1  0  0  0  23  20

 44

 43

 

Pro příští školní rok je počet žactva následující: 

 Do II. ročníku postupují  Ze školy vystupují  I.ročník opakují  Celkem
 chl.  děvč.  chl.  děvč.  chl.  děvč.  chl.  děvč.
 13  13  3  6  7  1  23  20

 

 

Školní divadlo

    23. a 24. června sehráli žáci naší školy se žáky obecné školy divadelní hru "O třech princeznách" od Fr. Mikuláška. Hra byla pečlivě nacvičena i vypravena uč. Janem Glosem, Jos. Lhotou a uč. M. Rydvalovou - Tůmovou. Hráno v hostinci p. Vondráčka. Snaha vedoucích byla odměněna úspěchem morálním i finančním.

 

V Zásadě, v červenci 1928          František Havránek, zast. ředitel

 

 

Školní rok 1928-1929

 

 

Dokončení stavby nové budovy

    Na podzim r. 1927 započatá stavba nové školní budovy pokračovala rychle příštího jara a koncem srpna spěla již k svému dokončení, zvláště že počasí toho léta bylo velmi příznivé. A tak před počátkem školního roku byla již zhruba hotova i se zařízením ústředního topení parou, kteréž nebylo pojato do původního plánu, nýbrž rozhodnutí pro ně učiněno teprv v létě během stavby a jeho provedení zadáno firmě E. Porsche z Liberce za 95.000 Kč. Ježto nebylo podstatných překážek, usneseno odevzdati ji svému úkolu slavnostním otevřením v neděli dne 2. září. Průběh významné této slavnosti, jíž počasí bylo příznivo, byl následující:

 


 

 

Slavnostní otevření

    O 11/2 hodině odpolední seřadil se průvod korporací, školní mládeže, hostí a občanstva, a s hudbou v čele ubíral se obcí k nové škole. Před ní uvítal velmi četné shromáždění starosta obce Zásady F. Rydval a po něm ujal se slova slavnostní řečník okresní školní inspektor Josef Skopeček, kterýž ochotně tento úkol na se vzal. Ve své řeči ocenil především význam a moc vzdělání ducha, převahu jeho nad hrubou fysickou silou - dále pochopení a obětavost zdejšího občanstva, jež výstavbou krásné školní budovy, požadavkům doby vyhovující, nejvhodněji oslavilo desetileté výročí samostatnosti našeho národu. Když skončil, zahrány hymny, a pak následovaly volné projevy hostí. Promluvil tu především dlouholetý zdejší řídící učitel, nyní již ve výslužbě, Vincenc Ceé, na to předseda okresní správní komise v Železném Brodě Celestýn Louma, předseda železnobrodské "Budče" Jaroslav Hladík a ředitel měšťan. školy z Velkých Hamrů Eman. Konfršt. Slavnostní akt zakončen formálním předáním budovy jejím stavitelem ing. Albertem Vosátkou předsedovi místní školní rady Karlu Pallovi a tímto nastupujícímu řediteli Josefu Syrovátkovi.

    Po oficielní slavnosti pořádán na hřišti sportovního klubu koncert, večer pak v sále sokolovny slavnostní divadelní představení, oboje ve prospěch nové měšťanky.

Blahopřejné telegramy, resp. přípisy k otevření zaslali mezi jinými především kancelář presidenta republiky a předseda zemské školní rady Dr. Politzer.

 

Poloha školy

    Nová škola působí ladným dojmem z kterékoliv strany. umístěna je vhodně opodál vsi, k nejbližšímu stavení (dům p. Bendla) je více než 100 m. Také od okresní silnice, zde značně frekventované, je vzdálena asi 15 m. Nevýhodou její polohy je, že v době zimní, nejsouc ničím chráněna, je příliš vystavena větrům.

 

 

 

Místnosti a zařízení

V budově se nacházejí tyto místnosti:

 

 4 učebny  

 9.4 x 6.4 x 3.8 m

 přízemí a I. patro

 1učebna

 10.3 x 6.4 x 3.8 m

 I. patro

 1 tělocvična     

 14 x 9 x 4.5 m

 přízemí

 1 kreslírna

 14 x 9 x 3.8 m

 I. patro

 1 dílna          

 9.4 x 6.4 x 3 m

 souterain

 1 kuchyně      

 9.4 x 6.4 x 3 m

 souterain

 1 ředitelna     

 6.5 x 3.6 x 3.8 m

 přízemí

 1 sborovna     

 6.5 x 3.6 x 3.8 m

 přízemí

 2 kabinety     

 4.5 x 3.7 x 3.8 m

 přízemí a I. patro – jihových. str.

 1 kabinet

 5.5 x 5 x 3.8 m

  I. patro – seveozáp. str.

 1 kabinet

 4 x 5 x 3.8 m

 I. patro – seveozáp. str.

 1 kabinet

 6.7 x 4.2 x 3.4 m

 podkroví

 2 kabinety

 6.7 x 3 x 3.4 m

 podkroví

 1 kabinet

 6.4 x 3.4 x 3m

 souterain

 1 koupelna   

 4 x 3 x 3 m

 souterain

 1 skladiště uhlí  a kotelna

 6.4 x 3.4 x 3 m

 souterain

 5 záchodů, 4 ? 5 klosetech, 1 se třemi klosety, 2 s pisoiry

 byt školníka   

 

 přízemí

 2 místnosti o rozměrech

 5 x 3.1 x 3.8 m   

 5 x 4 x 3.8 m

 

Ve všech místnostech je elektrické světlo (93 lamp), záchody jsou splachovací, vodovod má elektric. pohon.

 

 

Náklad na stavbu

    Celkem vyžádala si stavba nové školy i s plány, dozorem, studnou a ústředním topením 1,224.000 Kč nákladu - v kterémžto obnosu není ovšem započítán náklad na vnitřní zařízení. Na úhradu vypůjčila se obec Zásada od spořitelny města Želez. Brodu 1,200.000 Kč. Budova je pojištěna u banky Slavie na 500.000 Kč.

 

 

Zápis a počátek škol. roku

    Školní rok 1928/29 započal v sobotu dne 1. září se dvěma ročníky - I. otevřen 1. února, II 1.září - ještě v budově obecné školy. Zápis proveden 29. - 31. srpna s následujícím výsledkem: 

 Třída Zapsáno  Počet třídu opakujících
 chl.  dív.  všech
 I.  24  13  37  7
 II.  14  18  32  
 Celkem  38  31  69  

 

Zapsané žactvo dle bydliště: 

 Zásada  Zbytky  Držkov  Loužnice  Jílové  Radčice  Velké Hamry
 21  1  3  6  3  1  2
 20  2  5  3  2  -  -
 41  3  8  9  5  1  2

 

Ze zapsaných dětí bylo 66 národnosti české, 3 národnosti německé.

 

 

Učitelstvo

    Počátkem nového školního roku nastoupili v úřadě učitelském: Josef Syrovátka, definitivní ředitel; dosavadní odb. učitel ve Vel. Hamrech, Karel Tůma, zatím. odbor. učitel, doposud učitel obec. školy v Loužnici a Adolf Kocour, zastupující učitel; před tím na obec. škole v Líšném, jmenovaný zde na místě definitivního učitele Bohuslava Bystrého, jenž působí na státní menšinové měšťan. škole v Hodkovicích. Dosavadní zatím. ředitel František Havránek, předav dne 31. srpna řádně správu školy do rukou svého nástupce, vrátil se na své definitiv. místo v Železném Brodě, a zast. učitel Jan Glos nastoupil zase na obec. škole v Roztokách.

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.
Analytické cookies
Analytické cookies ANONYMNĚ ukládají data o pohybu na stránkách, stráveném času u jednotlivých stránek apod.
Marketingové cookies
Marketingové cookies sledují návštívené stránky uživatele a jsou využívané k cílené reklamě u služeb jako je např. Facebook, Seznam nebo Google.