Na základě opatření Vlády ČR

bude od 11. 5. 2020 umožněna

osobní přítomnost žáků 9. ročníků

pro účely přípravy na přijímací

zkoušky.

 

Od 25.5.2020 základní školy

zajišťují vzdělávací aktivity

pro žáky 1. až 5. ročníku.

 

Pro aktuální informace sledujte

webové stránky naší školy.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

3. třída


Milí třeťáci a rodiče,

Velmi chválím všechny, kteří poctivě pracovali, všem jsem poslala v odpovědi vekĺké pochvaly.

Tento týden jsou ale i tací, kteří trochu lajdačili a nepřišla mi od nich žádná práce. Ale věřím, že ještě dorazí.

 

Další týden - od 25.5. budete někteří již ve škole, moc se na vás těším. Vezměte s sebou vše, co jste udělali v období domácí výuky, abych se mohla podívat a zkontrolovat to, co jsme nestihli. 

Ti, kteří do školy nepůjdou, se budou dál učit touto cestou souběžně s těmi, kteří ve škole budou. Jen s tím rozdílem,  že jim budu každý den po vyučování psát, co jsme probrali ve škole.

Veškeré informace jsem již rozeslala. Doufám, že vše bude probíhat dobře.

 

Milí rodiče, buďte tak hodní, dohlédněte, aby děti listy v pracovních sešitech k odeslání vyplnily perem nebo propisovací tužkou. Obyčejná tužka je místy hůře vidět. Děkuji. Schmidtová

 

Máte-li chuť, přidávám zde odkazy na procvičení českého jazyka a matematiky hrou:

Externí odkazhttps://www.gramar.in/cs/#2

Externí odkazhttps://www.matika.in/cs/#2 

 

Učivo na týden od 1.6. do 5.6.

Předmět

Učivo

Český jazyk

 

Matematika

 

Anglický jazyk

 

Prvouka

 

 

Učivo na týden od 25.5. do 29.5.

Předmět

Učivo

Český jazyk

 

Pondělí:

opakování a procvičování vyjmenovaných slov, kontrola pracovních sešitů

 

čtení:

četba na pokračování Děti z Bullerbynu

psaní: písanka s. 10

Úterý:

opakování a procvičování slovních druhů, vět jednoduchých a souvětí

do sešitu:učebnice s.94, cv.19

čtení: recitece básní

psaní: písanka s. 11

nezapomenout každý den číst a zapisovat do notýsku

Středa:

opakování a procvičování vyjmenovaných slov-diktát

věta jednoduchá, souvětí

doplňování i/í, y/ý ve slovech

podstatná jména - určování rodu, čísla, pádu

psaní: písanka s.12

vyhledávání slovních druhů v textu

čtvrtek:

dokončování práce v pracovním sešitě z období uzavření školy

procvičování slov nadřazených, podřazenýcg, souřadných, citově zabarvených, opačných

infinitiv, zvratná slovesa - vyhledávání v textu

čítanka s.148-150

psaní.písanka s.13

pátek:

opakováná a procvičování věty jednoduché a souvětí

slovních druhů

určování rodu,čísla a pádu podstatných jmen

psaní: písanka s.14

čítanka s.150-151

Matematika

Pondělí:

procvičování jednotek délky

kontrola pracovních sešitů

opakování geometrických tvarů

Úterý:

procvičování násobků, slovní úlohy - vymýšlení

sčítání a odčítání pod sebou - zkoušky

Středa:

násobení a dělení čísly 1-10, slovní úlohy

sčítání a odčítání trojciferných čísel se zkouškou

geometrie: práce s kružítkem: sestrojování trojúhelníku - sestroj 3 různé trojúhelníky pomocí kružítka - na list - vyfotografované prosím poslat

čtvrtek:

dokončování práce v pracovním sešite

oprava cvičení v pracovním sešitě

počítání do 1000 - slovní úlohy - vymýšlení

geometrie: opakování těles

pátek:

oprava pracovních sešitů

opakování těles - tělesa kolem nás

geometrie: rýsování - kružnice - poloměr, průměr

Anglický jazyk

25.5.      Milí třeťáci,

               děkuji Vám za zaslané úkoly z videa, jste moc šikovní. Tak tento týden budeme pokračovat.

               Mám pro vás jeden zajímavý kvíz, ve kterém si zopakujete názvy oblečení. Věřím, že vás bude bavit. Najdete ho tady: Externí odkazhttps://wordwall.net/resource/1125823/clothes 

 

              PS str. 57/5  - poslechni si věty a doplň do nich chybějící slovíčka

26.5.      UČ str. 80/6 ­­– poslechněte si CD, vyberte si jeden poslech a nakreslete oblečení podle poslechu

              PS str.57/6

29.5.      PS str. 58/7 – nakresli svého kamaráda nebo nějakého člena rodiny, vybarvi oblečení a popiš obrázek pomocí šipek

              PS str. 58/8 – napiš o svém obrázku, svoji práci prosím vyfoť a zašli mi ke kontrole

Prvouka

 Pondělí: -----------------------

 Úterý:

 opakování tématu Vesmír, přírodní společenství - les

 nové táma: okolí lidských obydlí - učebnice s.73, PS s.63,64

Středa: -------------------------

Čtvrtek:

přírodní splečenství: pole- učebnice s.74-75, PS s. 65,66- budeme pokračovat ještě zítra

poznávací vycházka k danému tématu

pátek:

opakování dosud probrané látky k tématu "přírodní slpolečenství" - les,, pole,

práce v PS s.63,64 - dokončení

 

 

Učivo na týden od 18.5. do 22.5.

Předmět

Učivo

Český jazyk

V minulém týdnu jste ve většině dobře zvládli opakování sloves,stavbu věty jednoduché,

někteří jste napsali i cvičení z učebnice

Učebnice s.92-93: zopakuj  si slova nadřazená, podřazená,souznačná,, velká a malá písmena a hlavně vyjmenovaná slova, rozdělení a určování hlásek,

co je předpona - vysvětlení významu slov, také nezapomeň na slovní druhy, základní skladební dvojice, co je věta jednoduchá a souvětí 

PS s.39 vypracovanou a ofocenou poslat ------------------------------------------

Čítanka s.141-147: po přečtení vyprávěj

H. CH. Andersen - znáš jiné pohádky odo tohoto spisovatele?

Víš, jak se starat o květiny?

Znáš nějakou písničku, ve které se zpívá o květině?

Můžeš nakreslit květinu nebo víc, která nyní roste v přírodě.

Procvičuj si slovní druhy v textu v čítance, můžeš vyhledávat věty jednoduché, souvětí, základní větné členy., vyjmenovaná slova i  slova příbuzná s nimi....Je to na tobě, jak budeš pilný/á..

Už umíš báseň Květen z minulého týdne?

Nezapomeň každý den číst.

Matematika

V matematice jste všechno zvládli, moc vás chválím. Velká většina z vás měla výborné rýsování trojúhelniku embarassed. Hodně jste se zlipšili.

Násobení dvojciferných čísel jednociferným výborné cool.

Učebnice s.105-106 písemné sčítáníí a odčítání trojciferných čísel: pamatuj, že stovky musí být zapsány pod stovkami, desítky pod desítkami a jednotky pod jednotkami

zopakuj si názvy členů při sčítání - sčítanec, sčítanec, součet

zkouška správnosti při sčítání: dva způsoby- sčítání v opačném směru /shora dolú/ nebo záměnou sčítanců

odčítání: odčítají se jednotky od jednotek, desítky od desítek, stovky od stovek, čísla dočítáme

zopakuj si názvy jednotlivých členů při odčítání - menšenec, menšitel, rozdíl

zkouška správnosti výpočtu při odčítání: dva způsoby- od menšence odečteme rozdíl a vyjde menšitel, sečteme rozdíl a menšitele a vyjde menšenec

PS s.35 vypracovanou a ofocenou poslat --------------------------------------------

geometrie: opakuj si a procvičuj rýsování na volný papír

Anglický jazyk

Milí třeťáci a rodiče,

připojuji se k pochvale vaší třídní učitelky a děkuji vám za to, jak doma skvěle pracujete a jak společně plníte zadané úkoly.smile

18.5.      začínáš novou lekci tentokrát na téma oblečení

              UČ str. 76-77, zapiš si do školního sešitu nová slovíčka podle obrázků v učebnici

19.5.      PS str. 54 -55

vyrob si pexeso na nová slovíčka na polovinu kartiček nakresli obrázky a na druhou polovinu   napiš anglicky slovíčka a procvičuj

22.5.      UČ str. 80 – nová gramatika – zapiš si do školního sešitu „What are you wearing?“ Co máš na sobě/ nosíš?

„I´m wearing a green dress.“ „Mám na sobě/nosím zelené šaty.

„My sister´s wearing a green dress. „Moje sestra má na sobě/ nosí zelené šaty.“

A Garfield vás to všechno naučí na své módní přehlídcelaughing Odkaz na video tady bude do konce týdne. A je to tady: Externí odkazWhat are you wearing?

Prvouka

Přečti si pozorně výpravy do vesmíru, popovídej s rodiči, popřípadě s prarodiči učebnice s.69, PS s.60

Přírodní splečenství:

učebnice s.70-72, PS s.61-62: zopakuj si druhy zeleniny-plodová, listová, kořenová, cibulová,košťálová, druhy ovoce-peckovice, malvice, bobule, stromy, keře, byliny, ptáky, savce, hmyz - vše najdeš v učebnici, zkus jmenovat jejich zástupce

PS s.61 vypracova a ofocenou úpslat --------------------------------------------------

báseň Lesní studánka se nemusíš učit, jen když chceš

pro vysvětlení: jednodruhové lesy nebo lesy smíšené s převahou jednoho druhu se nazývají smrčiny, bory, bučiny,dubiny /doubravy/, olšiny,....

učebnice s. 70 -  kdyby někdo nevěděl - vlevo je strakapud, vpravo datel

datel i strakapud jsou nazýváni "lesní lékaři", protože se živí dřevokazným hmyzem a jejich larvami 

tetřev hlušec je tmavý pták velokosti krocana, při namlouvání na krátkou chvíli neslyší - odtud název hlušec, v ČR je ohroženým druhem

lasice hranostaj je šelma, odedávna byla její zimní srst vysoce ceněná a používaná na slavnostní roucha /PS s.62, obrázek krále a pojem "hermelín"/.

Doufám, že si pozorně všímáte velkých změn v jarní přírodě.

 

 

Učivo na týden od 11.5. do 15.5.

 

Předmět

Učivo

Český jazyk

Opakujte vyjmenovaná slova- viz odkaz výše-,

slovní druhy

Další učivo:

učebnice s.89-91: podstatná jména, slovesa - vyber dvě cvičení z těchto stránek a napiš-dobrovolné

PS s.37,38: slovesa-opakování

                     věta jednoduchá a souvětí-stavba věty jednoduché

PS s.38 vypracovanou a ofocenou poslat -----------------------------------------

Slohové cvičení: PS s.37- zkus vymyslet osnovu k nějaké jiné pohádce, kterou znáš, můžeš nakreslit obrázek

čítanka s-136-140: něco o kopané, hádanky, verše,pranostiky

nauč se báseň Květen-za čtrnáct dní mi ji krásně předneseš /ti, co nebudou ve škole, ji určitě do září nezapomenou

nezapomeň každý den číst

Písanku dopíšeme,až se sejdeme ve škole. Těm,kteří zůstanou doma, ji pošlu. 

Matematika

Stále procvičuj násobilku-násobky čísel 2-10 od nuly a zpět

pokračování dělení se zbytkem vám jde moc dobře, ještě procvič  v učebnici na s.102

Násobení dvojciferných čísel jednocifrným číslem

učebnice 102-104

PS s.34

PS s.45 vypracovanou a ofocenou poslat ----------------------------------------

Barevné příklady s.26-27

geometrie: zopakuj si podle učebnice přímku, polopřímku, opačné polopřímky,úsečku přenášení úseček,, rovinné útvary, zápis shodnosti úseček,jednotky délky, rovinné útvary /píši to úmyslně trochu přeházeně, abys hledání v učebnici neměl/a tak jednoduché/

učebnice s.132-konstrukce trojúhelníku, rovnstranný trojúhelník

PS s.45 - vypracovanou a ofocenou poslat ----------------------------------------

držím palce při práci s kružítkem, věřím, že to zvládnete

 

Anglický jazyk

11.5. UČ str. 62-63 poslechni si písničku, teď už jí budeš skvěle rozumět

         PS str. 44/ 3,4

12.5. PS str. 52/21- zopakuj si, kde se píšou velká písmena

         UČ str. 72-73 – projekt – vyber si dvě místnostni ve svém bytě nebo domě, nakresli jejich plánek na čistý papír a popiš věci, které umíš popsat

15.5.    dokonči projekt

Prvouka

Vesmír:  kapitola Roční období, Slunce, Planety

učebnice s.66-68

PS s.58-59

PS s.58 vypracovat a ofocenou poslat ------------------------------------------------

zavzpomínej na program o planetách, který jsme viděli ve škole

když se budeš nudit, můžeš něco k tomuto tématu nakreslit

určitě pozorujete velké změny v přírodě, pište, kreslete, pokračujte v práci na svém herbáři

 

Učivo na týden od 4.5. do 7.5. (8.5. Den vítězství, státní svátek)

Předmět

Učivo

Český jazyk

Stále platí: opakovat vyjmenovaná slova, slovní druhy, pády podstatných jmen - skloňuj si náhodně vybraná  podstatná jména v jednotném i množném čísle, vyber podstatné jméno z textu třeba v čítance a zkus určit rod, pád a číslo - můžeš si i napsat

podobně u sloves - urči osobu, číslo, čas

učebnice s.86-88 - infinitiv, zvratná slovesa, časování sloves

PS s. 35-36

můžeš: cv.1 a 4 učebnice písemně

zkus s rodiči diktát uč. s. 88, cv.3

u sloves: změna koncovky při časování, v přítomných tvarech sloves píšeme vždy í

zopakuj si telefonní čísla volání první pomoci - úkol učebnice s. 87- , jak se zachováš v případě nehody

Ps s.36 - vypracovat a ofocenou poslat -----------------------------------------------

čtení:  čítanka s.132-135

verše a čtení o vodníkovi, hádanky, můžeš nakreslit vodníka nebo jinou pohádkovou postavu

Karel čapek - jaké knížky od Karla čapka znáš, jaké jsii četl, četla

vyprávěj příběh Havlovického vodníka, odpověz na otázky na s.135.

Vy, kteří máte trochu problém se psaním, opšte si část textu - třeba v čítance-

abyste nezapomněli psací písmo - myslím tím úhledné!

 Ti, kteří stále ještě mají co dohánět ve čtení, věřím, že každý den pilně čtou a zapisují si! Máte v tomto období skvělou přípežitost se  zdokonalit a dohnat tak dobré čtenáře.

Nezapomínejte ani na Čtenářský deník.

Matematika

Procvičiuj násobilku, najdisi listy s čísly, keré jsme používali ve škole, popros rodiče, aby ti říkali příklady a vyhledávej výsledky, jak nejrychleji ti to půjde, 

děleni se zbytkem vám šlo minulý týden dobře, ale je potřeba stále procvičovat

učebnice s-98-101  na každé z těchto stran jsou též násobky /pokud nenajdeš list/

PS s.33  vypracovat a ofocenou poslat ---------------------------------------------

zkoušej vymýšlet slovní úlohy na dělení se zbytkem - můžeš i zapisovat

geometrii na příští týden nezadávám, knstrukci trojúhelníku si necháme na další týden

můžeš si  opakovat rýsování - přímka, úsečka, polopřímka, kružnice, většina z vás si rýsování kružnice hodně zlepšila, ale pořád je co zlepšovat

Anglický jazyk

Chválím vás za senzační práci a jsem moc ráda, že jste se pustili do opakovacích kvízů ve Wizeru. Ten, kdo mi kvíz odeslal, by měl již vidět hodnocení:-)

4.5.        UČ str. 69/ 14,15,16 – zopakuj si tvary a vyber správné odpovědi

               PS str. 52/20 –vybarvi obrázek podle pokynů a potom doplň chybějící slovíčka do vět

               PS str. 53/23 – vyber si z uvedených možností jedno slovíčko a podle toho co sis vybral/a, nakresli obrázek

5.5.        PS str. 50/15 – poslechni si článek, pokus se ho přeložit

              PS str. 50/16 – vyber správnou odpověď

              PS str. 51/17, 18 – doplň podle textu, který sis přečetl/a

              PS str. 51/19 – nakresli svůj vlastní „domeček ve stromě“ a napiš, jaké místnosti tvůj dům má 

Pokud máš možnost, pošli mi úkoly ze str.51 ke kontrole na emailovou adresu:jochranova@mzszasada.cz

Děkuji.

 Prvouka

Zopakuj si:savce, ptáky, ryby a plazy - čím se liší, kde žijí, čím se živí, jak se rozmnožují /zkus bez knížky/

Obojživelníci:části těla, rozmnožování, stádia vývoje od vajíčka

Bezobratlí - části těla hmyzu - učebnice s.65, PS s. 56

co můžeš pozorovat v tomto ročním období v přírodě, můžeš zapsat, co jsi vypozoroval/a ve svém okolí nebo zjistil/a v encyklopedii o žábách, o hmyzu, založ si do svých desek, přidej i obrázek

PS s.57 - zopakuj si, co už znáš, na konci stránky zhodnoť svůj výkon

              - vypracovanou prosím,poslat ------------------------------------------------

stále pozoruj jarní přírodu, můžeš svá pozorování zapisovat, doplnit obrázky

někteří jste mi poslali obrázky zasazených semen, doufám, že se o ně dobře staráte a že se jim daří.

Moc vás chválím za vaši pilnou práci wink a těším se na další .

Vaše učitelka Iva Schmidtová.

 

Učivo na týden od 27.4. do 30.4. (1.5. Svátek práce, státní svátek)

Předmět

Učivo

Český jazyk

Opakování: opakujte si slovní druhy, podstatná jména, co umíte u nich určit, slovesa - co jsou,co u nich už umíte určit

zopakujte si také pády

čas sloves - učebnice s. 83-85 - čas minulý, přítomný, budoucí /vzpomeňte v prvouce jsme spolu probírali minulost, přítomnost, budoucnost/

napište si do svého sešitu cv.4,s.83 z učebnice /dobrovolné/

můžeš si napsat i další cvičení z učebnice - pokud se budeš nudit

PS s.34 ofotit a poslat vypracovnou ---------------------- - zadávám méně v PS, v učebnici máte dost cvičení

čtaní: čítanka s.127-131 - Voda. verše Rada

Rybářská pohádka - splň ůkoly, které jsou vždy na konci stránky, vymysli, jak by mohl příběh pokračovat,

vzpomínáš na rybu, kterou máme ve vyjmenovaných slovech, kterou nikdo z nás neznal?

vyprávějte rodičúm, nebo sourozencům o čem jste přečetli

nezapomínej na čtenářský deník

 

Matematika

opakuj si stále násobilku, vymýšlej slovní úlohy

zopakuj si dělení násobkú deseti jednociferným číslem - učebnice s.94

dělení se zbytkem: učebnice s-95-97 - stále pracujeme s násobky

pojmy dělenec, dělitel, podíl, nově neúplný podíl a zbytek

PS s.32 ofotit a poslat vypracovanou ------------------

geometrie: zopakuj si pojmy:přímka, úsečka, polopřímka, rovina, opačné polopřímky, komu ještě nejde dobře kružnice, trénuje

PS s.44 ofotit a poslat vypracovanou -------------------

Anglický jazyk

27.4.      UČ str.67/10 – nejprve si poslechni nahrávku -návod jak na to, je zde: Externí odkazNávod k poslechům, vyber si 3 obrázky a napiš do školního sešitu, kde je žabák Freddy a co dělá.

               UČ str. 67/11 – ústně

               PS str. 53/22

28.4.       PS str.48/11 – poslechni si a vyber správnou odpověď (Cd máš ve svém PS nebo se poslechy dají najít online dle přiloženého návodu, jen je potřeba jako poslední krok zvolit Workbook Audio)

               PS str.49/13 – jestli chceš, vybarvi si obrázek a potom odpověz na otázky     PS str.49/14

               UČ str. 68/12 ­– poslechni si článek, napiš si do svého školního sešitu nadpis „Houses are different“ – „Domy jsou různé“ a zapiš si tato nová slovíčka different – různý, odlišný, most – většina, inside –uvnitř, but - ale, outside – vnějšek, venku, can - moci (can be- může být)  a vyber správnou odpověď ve cvičení UČ str.68/13

 

Děkuji všem rodičům, kteří mi posílají vaše vypracované domácí úkoly.

Opakovací kvíz na There is, there are je zde:

Externí odkazhttps://app.wizer.me/learn/E6BJRQ

 

Prvouka

zopakuj si společné znaky živočichů, savce - stavba těla, přijímání potravy,, kde se pohybují

ptáky - hmyzožraví, semenožraví, draví, všežraví, stěhovaví, stálí, pozoruj, jací ptáci se pohybují ve tvém okolí,

učebnice s.63-64 - ryby a plazi - stavba těla - pojmy žábry, jikry, ryby dravé, nedravé,....

PS s.54-55  - jednu z těchto stran si vyber a pošli vypracovanou ---------

pozoruj změny v jarní přírodě, kdo vytváří herbář, pokračuj, 

napiš, nakresli a založ do svých desek - co se děje se stromy, květinami,ptáky i jinými zvířaty

mnozí jste mi poslali velmi pěkné obraázky, moc vás chválím

 

Učivo na týden od 20.4. do 24.4.

 

Předmět

Učivo

Český jazyk

Opakovat: vyjmenovaná slova, druhy slov, pády podstatných jmen

učebnice s.78 - rod podstatných jmen

podstatná jména - opakování - učebnice s.79 - některá ze cvičení napiš do sešitu

slovesa - osoba a číslo  - učebnice s. 80-82, PS.s.32,33

ofotit a poslat vypracovanou s.33 - PS

-------------------------------------------------------

sloh: PS s.31 - popovídej si s rodiči, nebo vyprávěj pohádku sourozenci /pokud máš/

čtení: určitě každý den poctivě čtete

čítanka s..124-126 - pracuj podle úkolů, zkus vymyslet další rébusy z názvů květin, nebo bylin, 

Matematika

Stále procvičovat násobilku

násobení a dělení číslem 100:  učebnice s.91, PS.s.29

násobení násobků deseti jednociferným číslem: učebnice s.92,93, PS s.30,

31

ofotit a poslat vypracovanou s.31 v PS

------------------------------------------------------

geometrie: narýsuj na čistý papír přímku, úsečku, kružnici a správně označ, založ do svých desek

porovnávání úseček -  učebnice s.130, PS .s44: zavzpomínej, jak jsme dělali společně ve škole, různými způsoby najdi střed úsečky /špejle, provázek, proužek papíru/, zkus pracovat i s kružítkem - viz učebnice

 

Anglický jazyk

20.4.      UČ str. 67 – zapiš si do svého školního sešitu horní rámeček

„Where´s your mother?“ Kde je tvoje mamka?

„She´s in the kitchen. She´s cooking.“ Ona je v kuchyni. Ona vaří.

„Where´s your brother?“ Kde je tvůj bratr?

„He´s in the living room. He´s watching TV.“ On je v obývacím pokoji. Sleduje televizi.

tvar …is cooking…is sleeping…používáme, když někoho vidíme, že tu aktivitu právě dělá…

Garfield vám to vysvětlí ve videuJ Odkaz tady budete mít nejpozději v úterý.

What is Garfield doing? je zde:Externí odkazvideo

PS str.48/ 12

 

21.4.      UČ str. 66 –zapiš si do svého školního sešitu tato spojení:

He is sleeping. On spí. He is cleaning. On uklízí.  He is cooking. On vaří. He is having a bath. On se koupe ve vaně. He is eating. On jí. He is watching TV. On sleduje televizi.

PS str. 47/9,10 

 

24.4. vypracuj opakovací test, odkaz bude zde do konce týdne

Externí odkazhttps://app.wizer.me/learn/E6BJRQ

 

Prvouka

zopakuj si společné znaky živočichů

savci: stavba těla savců

           býložravci,masožravci, všežravci

           pohyb savců: na souši, ve vzduchu, ve vodě - učebnice s. 61, PS.s.52

ptáci:  stavba těla

           krmivá mláďata, nekrmivá mláďata

           hmyzožraví,,semenožraví,draví a všežraví -  učebnice s. 62, PS.s.53

ofotit a poslat vypracovanou s. 53 v PS

--------------------------------------------------------

 

Učivo na týden od 14.4. do 17.4. (13.4. Velikonoční pondělí, státní svátek)

Předmět

Učivo

Český jazyk

Opakování: stále trvá opakování a rpocvičování vyjmenovaných slov a slovních druhů

skloňování podstatných jmen: učebnice s.74 - tvary podstatných jmen, slova příbuzná

tvary podsratných jmen-,pádové otázky: učebnice s. 75 - zkusit skoňovat podstatná jména v jednotném i množném čísle, určit  pád podstatného jména

/cv. 5 /

číslo podstatných jmen - učebnice s. 76-77- toto přidávám pro ty pilné

PS s.15,16 /kromě cv.4 - rody budou příště/

pořadí kapitol jsou  v učebnici a PS trochu odlišné

čítanka: s.118-123 - přečíst, zkusit odpovědět na otázky pod článkem, připomenout si některé pranostiky z předchozích období k jednotlivým měsícům /jsou v čítance/

vyhledávejte v textech druhy slov, zkuste určovat pády

vyhledejte podstatné jméno a vymyslete k němu přídavné jméno

vyhledejte sloveso a vymyslete k němu podstatné jméno a naopak

napište povídání o Velikonocích, makreslete obrázek

můžete mi ho poslat 

NOVĚ:  NÍŽE OZNAČENÉ STRÁNKY VYPRACOVAT, NAFOTIT A POSLAT NA MŮJ E-MAIL:

PS s. 15

Matematika

Stále procvičovat násobilku - násobky 2-10 "nahoru a dolú"

počítání do tisíce - po jednotkách, po desítkách, po stovkách - tam a zpět

sčítání a odčítání do tisíce - př. sestavit ceny různých potravin a sečíst, nebo přepočítat účtenku z obchodu /jen celá čísla/, a pod.

 

zaokrouhlování trojciferných čísel: na stovky, na desítky učebnice s.86,

PS s.26

počítání do tisíce:učebnice s.87,88, PS s.27

násobení číslem deset učebnice s.89-90,

zopakovat zaokrouhlování na desítky, na stovky

Geometrie: zopakuj si pojmy: bod, přímka, úsečka,křivá čára, polopřímka,opačné polopřímky,,čtverec, obdelník - vrcholy, strany, jak se označují - narýsuj jednotlivé geometrické tvary - přesně a čistě, označuj body a vrcholy správně,  kružnice - střed, poloměr, průměr - pokud něco nevíš, najdi si v učebnici od s.112, pokud ještě někdo nemá, dodělá si v PS s.41,42

přenášení úseček - shodné úsečky: učebnice s.129, PS s.43

NOVĚ: NÍŽE OZNAČENÉ STRÁNKY VYPRACOVANÉ POSLAT NA MŮJ E-MAIL: 

PS.s.26,27

 

Anglický jazyk

14.4.  ,,UČ str. 64 – napiš si do svého školního sešitu velký nadpis…There is, there are…a vedle toho „Někde něco nebo někdo je..“

„There is a table in the kitchen.“ V kuchyni je nějaký stůl.

„Is there a table in the kitchen?“ Je v kuchyni nějaký stůl?

„Yes, there is.“ Ano, je.  „No, there isn´t.“ Ne, není.

v průběhu týdne tady budete mít odkaz na dvě výuková videa, ve kterých „There is, there are…“ vysvětluji

17.4.    PS str.46/7 vyber si ze seznamu jednu místnost, zakroužkuj ji a do rámečku ji nakresli

            PS str.46/8 odpověz na otázky, co jsi nakreslil/a do svého obrázku

výuková videa zde: Externí odkazThere is, there are

                                Externí odkazIs there..?

                              

 

Prvouka

Někteří jste zasadili semínka a dokonce jste poslali obrázky, chválím! 

Pozorujte změny v přírodě, zapisujte si.

Zopakujte si společné znaky rostlin,části těl kvetoucích rostlin

Učebnice s.59, PS s.50 - rostliny chráněné, léčivé a jedovaté - popovídejte si s rodiči či prarodiči, zda někteé z nich třeba používají, nebo jestli jste se s nimi setkali

pokračujte se svým herbářem

Nová kapitola: Živočichové: společné znaky živočichů: dýchání,příjem vody a potravy, vylučování odpadních látek, růst a vývoj,rozmnožování, pohyb z místa na místo, vnímání okolí smysly, reakce na změny v přírodě

učebnice s.60, PS .51

zkuste porovnat s člověkem, s rostlinami

napište a založte do svých desek pozorování nějakého zvířete, třeba vašeho domácího mazlíčka - jak se stravuje, jak se rozmnožuje, jak vnímá své okolí a pod., můžete ho nakreslit.

NOVĚ: NÍŽE OZNAČENÉ STRÁNKY VYPRACOVAT A POSLAT NA MŮJ E-MAIL:

PS s.51

Děkuji rodičům, že mne pravidelně informují o výsledcích práce se svými ratolestmi. Je vidět, že svou úlohu domácích učitelů berete vážně.Nově zadávam práci k zaslání ke kontrole. Pokud něco nebude jasné, jsem stále na příjmu. Kdyby jste nestíhali, nic se neděje, je možné vždy dodělat další týden. Přeji hodně zdaru. I.Schmidtová

.

 

Učivo na týden od 6.4. do 8.4. (9.4. Velikonoční prázdniny, 10.4. Velký pátek, státní svátek)

Předmět

Učivo

Český jazyk

Opakovat vyjmenovaná slova, slovní druhy i na cvičeních, která jste už dělali, některá cvičení napsat, popř. jako diktát, nebo třeba jen opsat - kvůli procvičení pěkného psaní,

nezapomenout na čtení čehokoliv

 

 

Matematika

Stále platí procvičování násobilky - rychlé počítání - tak, jak to děláme ve škole

vymýšlení slovních úloh na sčítání a odčítání do tisíce

klidně počítejte v Barevných příkladech - neomezuji

v geometri: sestavování obrazců z různých geometrických tvarů - můžete nalepovat a poslat mi obrázky

 

Anglický jazyk

Milí rodiče,

děkuji vám, že s dětmi doma pracujete. Pokud se trápíte s výslovností nových slovíček , zadejte si nové slovo do google translator, ten vám ho i přečte. Ale nebojte, všeho znovu probereme, až se vrátíme do školy smile

6.4. lekce  4 – My house – můj dům, zapiš si do svého školního sešitu nová slovíčka

ze str. 60-61 – a kitchen –kuchyně, a dining room – jídelna, a bathroom – koupelna, a bedroom- ložnice, a living room – obývací pokoj, a bed – postel, a sofa – pohovka, a lamp –lampa, a TV – televizor, a mirror – zrcadlo

děti si mohou vyrobit pexeso na nová slovíčka a trénovat s vámi

7.4. pokračuj v procvičování nových slovíček ,  PS str.42-43

Prvouka

Pozorujte, co se děje v přírodě, napište své pozorování, popřípadě nakreslete, můžete zasadit nějaké semínko -podobně jak jsme to dělali ve druhé třídě společně

zopakujte společné znaky rostlin

kdo bude chtít, může si vytvořit herbář - tak, jak loni ve škole

 

Pokud to bude možné, dávejte si vše, co uděláte mimo pracovní sešity a učebnice a to, co udělát navíc, do desek. Až se sejdeme ve škole, vše si společně prohlédneme. Nebojte se, nebudou špatné známky,

Jsem si jistá, že vás všechny pochválím za vaši snahu. Vaše třídní učitelka.

Učivo na týden od 30.3 do 3.4.

Předmět Učivo
Český jazyk  
Matematika  
Anglický jazyk

30.3.    učebnice str. 52 – přečti si úvodní text, do slovníčku si zapiš nová slovíčka:

in this photo – na této fotografii,  can – moci, umět, You can see – můžeš vidět

na nelinkovaný papír nalep fotografii své rodiny nebo nakresli obrázek a napiš věty ze cv.16

31.3.    PS str.41 cv.2 – vybarvi si obrázek a potom odpověz na otázky

3.4.      Zahraj si hru na str. 56 -57 –pojmenuj obrázky, na které dojdeš.  

vyplň interaktivní opakovací pracovní list, který najdeš tady:

 

https://app.wizer.me/learn/QARK6E

             

         

 

 

 

 

Návod, na vypracování interaktivního PL (wizer.me) - Externí odkazZde

Prvouka  
   

 

Předmět:  Učivo:                                                                                     Termín splnění:
Český jazyk

 

 

 

   0PAKOVAT::

  vyjmenovat slovní druhy, umět určit podstatná jména, vlastní jména, přídavná jména,

  zájmena, číslovky. umět říci obsah pouček ve žlutých rámečcích v učebnici k jednotli-

  vým slovním druhům - vlastními slovy.

  Nová látka:

   slovesa, příslovce, předložky, spojky      učebnice s.69-71

  - pracovat s učebnicí,doplňovat, napsat některá cvičení

  Slovní druhy se dají dobře procvičovat v textu - např. v čítance - vyhledej co nejvíce, 

  podstatných jmen, přídavných jmen, sloves,spojek....atd , možno přiřazovat

  přitom si dobře procvičují čtení

  stále procvičovat vyjmenovaná slova - př. řekni podstatná jména ,která jsou ve vyjm. 

  slovech po b,l, m,...nebo řekni přídavná jména ,,,

  PS s.8-11

  Čítanka s. 109-111 - přečíst, vypravovat, 

   čESKÝ JAZYK

   učebnice s.72-73, PS s.12-13

   částice,citoslovce, opakování slovních druhů

   stále procvičovat vyjmenovaná slova

   Čítanka s.112-117 přečíst, vypravovat, nakreslit vlastní ilustraci                                     Děti nemají na duben čtenářský list, zapisujte do notýsku.   

 

Slovní druhy:

                                                 

 

    23.-27.3

 

 

 

 

 

 

 

    303.-4.4.

Matematika

   

  STÁLE PROCVIČOVAT NÁSOBILKU

  vymýšlet slovní úlohy na nkrát více, nkrát méně 

  procvičovat jednotky hmotniósti g,kg, t,jednotky objemu l,hl -kolik má ...

  Nová látka:

  odčítání s přechodem přes základ 100 typu: 200-9,105-7, 297+_= 305,280+40,

  280+45 přečíst v učebnici, ukazovat na číselné ose, orientovat se v číselné řadě 

  0-1000

  PS.s.19-22

  vymýšlet slovní úlohy - zapisovat: zápis, výpočet, odpověď

  Geometrie:

  opakovat rovinné útvary učebnice s.122-5

  obvod čtverce, obdelníku, umět vypočítat podle jednoduchého zadání

  rozlišit kruh, kružnici - učebnice s.126-8

  co je půměr, co je poloměr, střed kružnice - umět označit

  trénovat rýsování kružnice pomocí kružítka

  PS.s.42 zopakovat

  hledat ve svém okolí tvary čtverce, obdelníku, kružnice,kruhu,trojúhelníku - možno 

  vystřihovat z papíru, rozstříhávat, opět skládat, nalepovat různé obrazce z těchto 

  tvarů                                                                 

   Učebnice s.81-85, PS s.23-25

   procvičovat písemné sčítání a odčítání pod sebou uč. s.49-51 

   Geometrie - zůstává z minulého týdne - procvičovat přesné a čisté rýsování                   

              ,

 

 

 

 23--27.3.

 

 

 

   30.3.-3.4..

Anglický jazyk

23.3.  učebnice str. 49, cv. 11…Přepiš si do školního sešitu tyto otázky a odpověz YES or NO.

Is your grandfather old? Is your mother tall? Is your brother young? (Kdo nemá bratra, napíše sestru nebo kohokoliv jiného z rodiny)

PS str. 32, cv. 7,8

24.3.  učebnice str. 50, přečti si článek „Families are different“

napiš si do slovníčku nová slovíčka: different – různý, this – tento, tato, toto,  from – z

učebnice str.51, cv.13 doplň rodokmen členy rodiny

27.3.  PS str.35 cv. 14 – rozlušti tajenku a napiš si větu do tvého školního sešitu

PS str. 36, cv. 15 – přečti si článek a zapiš si do slovníčku nová slovíčka

live – žít, bydlet, China – Čína, Australia – Austrálie, odpověz na otázky ve cvičení 16

 

Milí rodiče,

pokud si myslíte, že by se Vašim dětem lépe pracovalo, kdyby měly PS v čj, napište mi na adresu: jochranova@mzszasada.cz a moc ráda vám stránky přeložené do češtiny odešlu. Děkuji za vaši snahu a píli.

 

 

 

 23.-27.3.
Prvouka

 

 

 Zopakovat kapitoly Voda, Vzduch, Půda, Světlo a teplo:

  voda sladká, slaná, koloběh vody v přírodě, proudění vzduchu-využití, složení

  vzduchu, obdělávání půdy,, Slunce, fotosyntéza - ke každému pojmu umět říci, co 

  znamená 

  Nová látka:

  učebnice s.54

  Velikonoce - tradiční zvyky, v jakém ročním období - charakteristika jednotlivých 

  ročních období, kdy začíná jaro, léto, podzim, zima, zkracování a prodlužování dne

  pojmy vážící se k Velikonocům -př.zelená strava, otvírání pokladů,, půst,....pomláz-

  ka, kraslice aj,

  Nová kapitola: Společné znaky rostlin -  učebnice s.55:

  dýchání rostlin, příjem vody a živin, vylučování odpadních látek - srovnání s člo-

  věkem 

  Učebnice s.56-59, PS s.48-50

   Společné znaky rostlin - růst  a vývoj, rozmnožování rostlin,

   Části těla kvetoucích rostlin - stonek, plod, květ, list, kořen

  zopakovat suchý plod,malvice, peckovice bobule /uč.s. 17/

  rostliny chráněné, léčivé, jedovaté

   

Rostliny:

Externí odkazhttps://youtu.be/WPQgnjDrK3o

 

 

 

   23.-27.3. 

 

 

 

 

 

 

   30.3.-3.4.

Etická výchova

    

   Téma 4: Empatie

   Jinýma očíma

   Dvě tváře

   Proč jsi smutný

   

   Téma 5: Prosociální chování

    V mé blízkosti

    

    TÉMATŮM  ETICKÉ VÝCHOVY SE BUDEME VĚNOVAT SPOLEČNĚ PO     NÁVRATU DO ŠKOLY.

    

    

    

    

 

 

 

 

 

   březen

 

Člověk a 

práce       

Na každou hodinu budou žáci potřebovat nůžky a lepidlo, na lavici ubrus.

 

  

 

Tvoření - podzimní škřítci

 

Chyba V této kategorii není žádný článek