Od 4.1.2021 

je umožněna osobní přítomnost

1. a 2. třídy ve škole. 

Zbývající třídy MZŠ Zásada

mají distanční výuku.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

9. třída

Ahoj devítko,

na hlavní stránce školy si přečtěte informace o zavedení elektronické žákovské knížky v systému BAKALÁŘI. 

Přístupové kódy obdržíte vy i vaši rodiče v tomto prvním březnovém týdnu.

Účast na on-line výuce je povinná, případnou nepřítomnost žáka může omluvit pouze zákonný zástupce.

 

Sledujte úkoly zde na stránkách školy a vaší třídy, další máte v Teamsech.

Vaše třídní Ing. Iva Smištíková

Měsíční plán 

Datum:

Akce:

8.2.

2. pololetí - distanční výuka

 

 

Rozvrh on-line hodin v době distanční výuky:

IX. třída
  8:00 9:00 10:00 11:00      12:00
Pondělí   NJ  
Úterý M ČJ CH  
Středa   F Z AJ
Čtvrtek AJ PSI    
Pátek   M ČJ D             ČJ PZ

 

Výuka v týdnu od 8. 3. do 12. 3. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 9. 3. 

Opakujeme větné členy PS str. 47 

(druhy přísudku, doplněk) 

Online hodina 12. 3. 

Přístavek, přívlastek těsný a volný PS str. 48 

Věta hlavní a vedlejší, řídící a závislá 

Úkoly v Teams: 

PS 46/1, 3 

PS 48/6, 9 (foto celé strany po online hodině v pátek) 

U 71/6 - cvičení napište do sešitu, zadání a), c) 

U 74/3 (všichni) , 4 (ti, kteří jdou k PZ)  

Práce s textem v čítance str. 62–63 (kontrolní otázky v kvízu)  

Příprava k PZ – cvičný test 

!V pondělí 15. 3. kontrolní test (mluvnický zápor, větné členy)! 

  

Matematika 

  online hodina 9.3. 8,00

rovnice s neznámou ve jmenovateli

procvičování

https://www.skolasnadhledem

https://www.skolasnadhledem

online hodina 12.3.

geometrie uč. str. 50 - 69

procvičování jehlan, kužel objem, povrch

koule -povrch a objem str. 70

konstrukční úlohy  PZ

online hodina na přijímačky - středa od 18,00

test geometrie jehlan, kužel 19.3.

Anglický jazyk 

1.hodina 

1) UČ str. 97/3 - písemně do školního sešitu včetně překladu do češtiny 

2) UČ str. 97/4 - písemně do sešitu -  zadání v Teams 

online hodina 10.3. 

1) PS str. 73 - diktát 

2) PS str. 73/ 2,4 

online hodina 11.3. 

1) dokončení opakování 7.lekce 

2) opakování časů  

  

Německý jazyk 

Online hodina 8.3. - Einheit 3 - Mein Tag

- vyprávění o průběhu dne

- U str. 28, 29

Fyzika 

  Elektromagnetické vlny - str. 86-100 RTG záření, ÚV záření, gama záření

online hodina 10.3. 9,00

Chemie 

Online hodina v úterý v 10 hodin

Alkyny - názvosloví, fyzikální vlastnosti, zástupci alkynů

test - řada uhlovodíků

Dějepis 

Online hodina 12. 3. 

1) Test (PS 28, 29, 30 – porážka Německa, kapitulace Německa a Japonska, charakter války) 

2) Protektorát Čechy a Morava 1942–1944 

Úkol v Teams: 

PS str. 33 – československý zahraniční odboj 1939–1941 

Zeměpis 

Online hodina 10.3.

- rozdělení průmyslu, těžební průmysl - U str. 48 - 50

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

Online hodina v pondělí v 9:00 

činnost ledovců  - učebnice str.72 - 73

PS str.34

Práce 

s informacemi 

 Online hodina ve čtvrtek od 9:00 hod.

Téma na březen: Informace

1) Autorský zákon- hodnocení prací

2) Informace a dezinformace 

3) Zadání SP

Výchova  

k občanství  

 

 

Výuka v týdnu od 1. 3. do 5. 3. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 2. 3. 

Mluvnický zápor U str. 65–66 

Test – druhy vět podle postoje mluvčího/věta jednočlenná, dvojčlenná, větný ekvivalent 

Online hodina 5. 3. 

Skladební dvojice U str. 68 

Úkol v Teams: 

U 66/3, 4 

U 69/4 vypracuj až po online hodině v 5. 3. 

Přísudek – U str. 70 tabulk  

U 70/1 a) vyhledej přísudky (ti, kteří jdou k PZ, určí druh přísudku)  

Práce s textem v čítance str. 64 až 66 (kontrolní otázky v kvízu)

 

Příprava k PZ  

cvičný test  - pátek 12:00 

Matematika 

  online hodina 2.3.

rovnice s neznámou ve jmenovateli žlutá uč. str. 37-40

úkoly z online hodiny v teams

online hodina 5.3.

geometrie - kužel - povrch hnědá učebnice str. 64 - 67

objem - procvičení

úkoly z online hodiny v teams.

Anglický jazyk 

1.hodina

1) procvičování first conditional -zadání v Teams v pondělí ráno 

online hodina 3.3. 

1) UČ str. 95 – Dot-com companies - čtení a porozumění 

2) UČ str. 97 - opakování a procvičování učiva 7.lekce 

online hodina 4.3. 

1) PS str. 73 - diktát 

2) PS str. 73/ 2,4 

 

 

Německý jazyk 

Online hodina 1.3. - Einheit 3 - Mein Tag

- vyprávění o průběhu dne

- U str. 26, 27

Fyzika 

  online hodina 3.3. elektromagnetické vlny uč-str 85-96

Chemie 

 Online hodina v úterý v 10 hodin

KAHOOT alkany (počet uhlíků)

Alkeny - učebnice str. 41 - 42

názvosloví, vlastnosti

Dějepis 

Online hodina 5. 3.  

1) Test – válka v období 1941–1943 

2) Protektorát Čechy a Morava 1939–1941 

Úkol v Teams: 

Protektorát Čechy a Morava 1939–1941 

PS str. 32 (pracuj s textem v učebnici str. 70–73) 

Zeměpis 

Online hodina 3.3.

- Průmysl, Industrializace - U str. 46 - 47

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

  Online hodina v pondělí v 9:00 

Činnnost vody učebnice str.68 -71

PS str 33

Práce 

s informacemi 

 Online hodina ve čtvrtek od 9:00 hod.

Téma na březen: Informace

1) Zdroje informací

2) Autorský zákon

3) Zadání SP

Výchova  

k občanství  

Připomínám, že v Teams najdete podklady pro samostatnou práci - prezentace 1.3.

 

Výuka v týdnu od 22. 2. do 26. 2. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 23. 2. 

1) opakovací test – neohebné slovní druhy (6, 7, 8) 

2) věty podle postoje mluvčího PS 44/1, 2 

3) věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty  

Online hodina 26. 2. 

1) věty dvojčlenné, jednočlenné, větné ekvivalenty 

2) věta jednoduchá a souvětí U 63/3 

Úkoly v Teams: 

1) PS 44/4, 5 

2) U 62/5 a), b) věty jednoduché podtrhni, c), d) 

U 63/8 a) 

3) Online cvičení: (cílem dosažení štítu 4) 

https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-podradne-2-uroven/505 

https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-vlozene-vety-2-uroven/249 

4) Práce s textem v čítance na str. 67 až 69 (otázky k textu v kvízu).

 

Příprava k PZ:

26. 2. od 12:00 (60 min.) zkušební test k přijímacím zkouškám. 

 

Matematika 

  online hodina 23.2. a 26.2.

opakování řešení rovnice s jednou neznámou, str.37 - 40, příprava na řešení soustavy rovnic žlutá učebnice str. 48-49

online hodina 26.2. geometrie - jehlan, kužel  povrch objem

hodina příprava na PZ - středa 18.00

Anglický jazyk 

1.hodina 

1) procvičování first conditional -zadání v Teams v pondělí ráno 

online hodina 24.2. 

1) procvičování - everyone, most, a few, no one 

2) PS str. 70 – a class survey 

online hodina 25.2. 

1) UČ str. 95 – Dot-com companies - čtení a porozumění 

2) opakování slovní zásoby -  test 

  

Německý jazyk 

Online hodina 22.2. - Wie komme ich ...?

- procvičování předložek ve 4. pádě, předložka für

- 4. pád osobních zájmen

- U str. 25, 26

- PS str. 23/12,13

Fyzika 

  online hodina středa 23.2. elektromagnetické vlny a záření uč. str. 86-89

Chemie 

 Online hodina v úterý v 10 hodin

Alkany - učebnice str.36 - 40

 

Dějepis 

1. hodina samostatně

zadání v Teams: 

PS str. 29 

Kapitulace Německa a Japonska  

Online hodina 16. 2. 

2. světová válka – shrnutí /quizizz/ 

ČSR v období 2. světové války 

 

Zeměpis 

Online hodina 24.2.

- Lesní a vodní hospodářství - U str. 44 - 45

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

  Online hodina v pondělí v 9:00 

Zvětrávání - učebnice str. 65 - 67

Práce 

s informacemi 

 Online hodina ve čtvrtek od 9:00 hod.

Téma: Moderní technologie a zdraví 3

1) Hodnocení SP 2 Světlo a my

2) Moje pracovna- ergonomie práce

3) Zadání SP v Teams

Výchova  

k občanství  

Připomínám, že v Teams najdete podklady pro samostatnou práci - prezentace 1.3.

 

Výuka v týdnu od 15. 2. do 19. 2. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 16. 2. 

Předložky a spojky U 51–52 

Online hodina 19. 2. 

Stavba věty a souvětí 

Věty podle postoje mluvčího  

U str. 56–57 

Úkoly v Teams: 

1) U 51/3, 52/4, 53/1, 2, 3 

2) cvičení z www.skolasnadhledem.cz  

https://www.skolasnadhledem.cz/game/650 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/918 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/651 

https://www.skolasnadhledem.cz/game/648 

3) Práce s textem v čítance na str. 54 až 58 (kontrolní otázky v kvízu) 

 

Příprava k PZ (test č. 1 str. 69 až 75) kontrola v pátek 12.00

Matematika 

  online hodina 16.2.

lomené výrazy, vyjádření neznámé ze vzorce žlutá uč. str. 42-43

online hodina 19.2.

geometrie - jehlan, povrch, kužel - objem

úkoly z online hodiny v teams

příprava na PZ - středa 18,00

Anglický jazyk 

1.hodina 

1) PS str.69/ 1,2,3, - zadání v Teams 

online hodina 17.2. 

1) procvičování first conditional - oznamovací věta, otázka 

2) UČ str. 93/ 9,10 

online hodina 18.2. 

1) UČ str. 94 – A class survey - čtení a porozumění 

2) slovní zásoba vyjadřující množství 

3) PS str. 70/1 

  

Německý jazyk 

Online hodina 15.2. - Wie komme ich ...?

- procvičování předložek ve 4. pádě, předložka für

- 4. pád osobních zájmen

- U str. 24, 25

- PS str. 23

Fyzika 

  Polovodiče - použití, bezpečné použití elektrických zařízení

online hodina 17.2.

Chemie 

 Online hodina v úterý v 10 hodin

Organická chemie - jejich vlastnosti, složení a stavba molekul

učebnice str.30 -34

Dějepis 

Online hodina 19. 2. 

Souhrnné opakování průběhu 2. světové války 

kapitoly: Kapitulace Německa a Japonska, Charakter války PS 29, 30 

Úkol v Teams: 

Porážka Německa PS 28 (pracuj s textem v učebnici 60 až 61) 

Zeměpis 

Online hodina 17.2.

- Živočišná výroba - U str. 42 - 43

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

   Online hodina v pondělí v 9:00 

Přeměněné horniny - učebnice str.62 - 64

Práce s informacemi 

 Online hodina ve čtvrtek od 9:00 hod.

Téma: Moderní technologie, osvětlení a zdraví 2

1) Hodnocení SP 1, pravidla pro odevzdávání a hodnocení prací v 2. pololetí

2) Vlnová délka světla

3) Výběr vhodného osvětlení

4) Zadání SP v Teams

Výchova  

k občanství  

Připomínám, že v Teams najdete podklady pro samostatnou práci - prezentace 1.3.

 

Výuka v týdnu od 8. 2. do 12. 2. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 9. 2.  

1) Slovesné třídy a vzory 

Online hodina 12. 2.  

2) Příslovce 

Úkoly v Teams: 

PS 36/3 a), b) 

U 50/6 

10 sloves  urči slovesné třídy a vzory (použij přehledovou tabulku) 

Práce s textem v čítance str. 36 až 38 (kontrolní otázky v kvízu) 

Příprava k PZ – online testy (upřesním v úterý při hodině Čj)

Matematika 

  Online hodina 9.2.

lomené výrazy - žlutá učebnice str. 28 - 32,složené lomené výrazy

úkoly v teams.

Online hodina 12.2. Pozor mimořádně bude hodina od 8,00!!!

test - lomené výrazy

geometrie - jehlan

hnědá učebnice str. 50- 58 základní pojmy , povrch, objem

úkoly v teams

Anglický jazyk 

 1.hodina 

1) PS str. 68/ 1,2,3 -zadání v Teams

online hodina 9.2. 

1) First conditional - reálná podmínka, procvičování 

2) UČ str. 93/8, 9 

3) PS str. 69/ 1 

online hodina 11.2. 

1) first conditional – otázka 

2) PS str. 69/ 4,5 

 

Německý jazyk 

Online hodina 8.2. - Wie komme ich ...?

- procvičování předložek ve 4. pádě

- U str. 23, 24

Fyzika 

  Polovodiče - zápis v teams   Online hodina 10.2.

Chemie 

Online hodina v pátek v 9:00

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Dějepis 

Online hodina 12. 2. 

Opakovací test (PS 18–19, 24–25) 

 • rok 1938, vznik a rozpad Česko-Slovenska, počátek války a její průběh do roku 1941  

PS str. 28 – Porážka Německa

Úkol v Teams: 

Válka v období 1941 až 1943 (PS str. 27)  

Pracuj s textem v učebnici str. 58 až 59

Zeměpis 

Online hodina 10.2. - výjimečně od 8:00

- Rostlinná výroba - U str. 40 - 41

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

  Online hodina v pondělí v 9:00 

Vyplňování přihlášek

Tektonické jevy - učebnice str.60 - 61

Práce 

s informacemi 

 Online hodina ve čtvrtek od 9:00 hod.

Téma: Moderní technologie, osvětlení a zdraví 1

1) Prezentace

2) Diskuze k tématu

3) SP „Světlo z mobilů“

Výchova  

k občanství  

V Teams najdete podklady pro samostatnou práci - prezentace 1.3.

 

Výuka v týdnu od 25. 1. do 28. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 Online hodina 26. 1. 

1) Tvary slovesa být 

PS str. 37/8 

2) Přechodníky 

PS str. 37/4, 5, 6 

Úkoly v Teams: 

U 48/Dělení sloves z významového hlediska – přepsat tabulku 

U 46/4 

PS str. 38/9 

procvičuj www.skolasnadhledem 449-037, 449-038 

Příprava k PZ – analýza textu do str. 68 

 

Matematika 

   online hodina 26.1.  8,00

lomené výrazy  - násobení a dělení, složený zlomek str. 31

geometrie jehlan str. 50

úkoly v Teams po hodině

Anglický jazyk 

1.hodina 

1) PS str. 67 /8,9,10 -zadání v Teams 

 

online hodina 28.1. 

1) new vocabulary - UČ str. 92 – musical instruments 

2) UČ str. 92/ 3  

3) PS str. 68/ 1,2 

 

Německý jazyk 

Online hodina 25.1. - Wie komme ich ...?

- procvičování předložek ve 4. padě

- PS str. 21, 22

Fyzika 

  Polovodiče

str. 60-64

Chemie 

 Online hodina v úterý v 10:00

Elektrolýza, galvanický článek - učebnice str. 17 - 20

Dějepis 

 Válka v období 1941–1943 

sleduj: 

https://www.slavne-dny.cz/episode/690419/den-kdy-hitler-napadl-sovetsky-svaz-22-cerven 

PS str. 26 (U 56–57) 

Úkol v Teams: 

PS 2426 

Zeměpis 

Online hodina 27.1.

- Zemědělství, zemědělské oblasti - U str. 38 - 39

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

  Online hodina v pondělí v 9:00 

Vyvřelé hornny učbnice str. 56 - 59

Práce s informacemi 

 Online hodina ve čtvrtek od 9:00 hod.

Téma: Využití moderních technologií při plánování projektů 4

1) Cloudové služby, další aplikace v Office 365

2) Leták na akci (šablony ve Wordu)

Výchova  

k občanství  

 

 

Výuka v týdnu od 18. 1. do 22. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 19. 1. 

Číslovky 

PS 35\6, 7, 8, 9 

Slovesa a jejich mluvnické významy, tvary slovesa být 

PS 36/1 

Online hodina 22. 1. 

Přechodníky 

PS 36/3 

Úkoly v Teams: 

PS 36/2 

PS 37/7 (vypracuj až po páteční online hodině) 

PS 38/10 

PS 39/4 

Příprava k PZ:

Porozumění textu/analýza textu do str. 63

Matematika 

  online hodina 19.1. 8,00

lomené výrazy - násobení a dělení žlutá učebnice 26-29

- procvičování

online hodina  22.1. 9,00

geometrie - jehlan hnědá učebnice str. 50

úkoly z online hodin v Teams.

Anglický jazyk 

 1.hodina 

1) UČ str. 87 - “Know your future” 

2) UČ str. 87/ 8 – po přečtení článku si vyber 4 otázky a odpověz na ně písemně do sešitu, zadání najdeš v Teams 

online hodina 20.1. 

1) procvičování budoucího času v otázce 

2) PS str. 67/ 6,7 

3) UČ str. 89/ 7 

4) UČ str. 89 – Ambitions – a listening activity 

online hodina 21.1. 

1) new vocabulary - UČ str. 92 – musical instruments 

2) UČ str. 92/ 3  

3) PS str. 68/ 1,2 

 

Německý jazyk 

Online hodina 18.1. - Wie komme ich ...?

- U str. 21, 22

PS str. 21/4 - 7

Fyzika 

  online hodina 20.1. 9,00

vedení elektrického proudu v plynech - uč. str.55 - 59

hodnocení prezentací

Chemie 

 Online hodina v úterý v 10:00

Získávání kovů z rud - učebnice str. 15 - 16

 

Dějepis 

Počátky 2. sv. války a její průběh do roku 1941 

uč. str. 52–55   

Úkol v Teams: 

PS str. 24 samostatně; str. 25 kontrola práce v online hodině 

Zeměpis 

Online hodina 20.1.

- Globalizace, hospodářské sektory - U str. 36 - 37

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

  Online hodina v pondělí v 9:00 

Magma sopečná činnost - učebnice str. 48 - 55

Práce s informacemi 

 Online hodina ve čtvrtek od 9:00 hod.

Téma: Využití moderních technologií při plánování projektů 3

1) Kontrola prací, diskuze

2) Leták na akci (využití šablon ve Wordu, příprava práce)

3) Práce na počítači a naše zdraví

Výchova  

k občanství  

 

Výuka v týdnu od 11. 1. do 15. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 12. 1.  

Přídavná jména – druhy, stupňování, mluvnické významy 

PS str. 32–33 

Online hodina 15. 1. 

Zájmena a číslovky – druhy, skloňování, pravopis 

PS str. 34–35 

U 40–43 

Úkoly zadané v Teams: 

PS str. 32–35 (kontrola práce v online hodinách + samostatná domácí příprava) 

Kvíz   práce s textem v čítance (str. 47–48)  

Deníky Jiřího Ortena 

Josef Čapek – Básně z koncentračního tábora 

Příprava k přijímacím zkouškám 

Sešit k PZ - kapitola Porozumění textu (str. 51–57)

Matematika 

 online hodina 12.1. od 8.00

žlutá učebnice str. 23-25

úkoly z online hodiny v Teams

sčítání a odčítání lomených výrazů 

online hodina pátek 15.1. od 9,00

lomené výrazy žlutá učebnice - str. 23,24,25

test lomené výrazy 

Anglický jazyk 

 1.hodina 

1) UČ str. 88/ 2 nebo UČ str. 88/3 - vypracuj písemně do svého školního sešitu, zadání najdeš v Teams 

2) PS str. 66/ 1 nebo 66/ 3 zadání najdeš v Teams 

online hodina 13.1. 

1) mluvní cvičení na téma “My Christmas” 

2) UČ str. 87 – article “Know your future 

3) UČ str. 87/ 6,8 

online hodina 14.1. 

1) mluvní cvičení na téma “My Christmas” 

2) procvičování budoucího času s “will” 

 

Německý jazyk 

Online hodina 11.1. - Wie komme ich ...?

- U str. 20/ gramatika - předložka in se 3. a 4. pádem ve 4. pádě (na otázku Wohin?)

- U str. 21, 22

PS str. 20/2, 3

úkoly naleznete po online hodině v Teams

Fyzika 

 online hodina 13.1. od 10,00

vedení elektrického proudu v kapalinách str.51-53

 

Dějepis 

Online hodina 15. 1. 

Rok 1938 – konec Československa 

sleduj: Slavné dny - Stream.cz (slavne-dny.cz) 

U 36–37  

Vznik a rozpad Česko-Slovenska 

sleduj: Slavné dny - Stream.cz (slavne-dny.cz) 

U 38–39 

Úkoly zadané v Teams 

samostatně vypracuj v PS str. 18 

kontrola práce z online hodiny PS str. 19 

 

Zeměpis 

Online hodina 13.1. - opakování - hinduismus, buddhismus, hierarchie sídel

- Život na vesnici/ve městě, urbanizace - U str. 33 - 35

zápis z hodiny a úkol naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

Online hodina v pondělí v 9:00  

Zemětřesení - učebnice str. 44 - 47

Chemie

Online hodina v úterý v 10:00

Elektrochemická řada napětí kovů učebnice str.14

Chemické rovnice

Práce s informacemi 

Online hodina ve čtvrtek od 9:00 hod.

Téma: Využití moderních technologií při plánování projektů 2

Výchova  

k občanství  

Přečtěte si v U str. 20 - 21 kapitolu Vlastnictví zavazuje - pozor na str. 21 vpravo pod fotografiemi - byt se řadí do nemovitého majetku

Kdo už měl v hodině přednést aktualitu z oblasti politiky nebo ekonomie, zašlete mi ji vypracovanou dle zadání na e-mail. Poslední datum pro odevzdání aktualit je pondělí 18.1. a platí pro všechny - i ty, kteří měli prezentovat po tomto datu.

V Teams máte kvíz na zopakování látky z poslední prezenční hodiny.

 

 

Výuka v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 (distanční výuka):

 

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Onlinehodina 5. 1. od 9:00  

Online hodina 8. 1. od 10:00 

1) Přídavná jména – druhy, stupňování, mluvnické významy 

opakování učiva viz tabulka str. 37 

2) Zájmena a číslovky  druhy, skloňování 

přehledová tabulka na str. 40, 41 

Úkoly – zadání v Teams 

U 38/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (kontrola práce v online hodinách + samostatná domácí příprava) 

U 41/1 

Matematika 

  online hodina 5.1. 8,00

 online hodina 8.1. 9,00

algebra - žlutá učebnice smysl lomeného výrazu,rozšiřování a krácení lomeného výrazu, na online hodinu si připrav cvičení str. 20 sloupec A9 celý - zkontrolujeme na online hodině

další úkoly v Teams

geometrie - hnědá učebnice dělení úseček v dané, poměru, redukční úhel str. 20 - 30 úkoly budou v teams.

procvičuj https://www.onlinecviceni.cz/   

Anglický jazyk 

1.hodina 

1) PS str. 62 / 1,2,3 nebo PS str. 64 /1,2,3 – vyber si, zadání najdeš v Teams 

online hodina 6.1. 

1) nová slovní zásoba - lekce 7 – ambitions 

2) UČ str. 86/ 1,3 

3) PS str. 65/ 1,2,3 

online hodina 7.1. 

1) UČ str. 88 – will, won´t 

2) UČ str. 87 – reading “Know your future” 

3) UČ str. 87/ 6,8 

  

Německý jazyk 

Online hodina 4.1. - Wie komme ich ...? - U str. 19 - 20, PS str. 20/1

úkoly naleznete po online hodině v Teams

Fyzika 

  str. 42 - 45 transformátory

 str. 34 - 41 vznik střídavého proudu

rozvodná síť - bude úkol v teams - avizovaný před ván. volnem - prezentace elektrárny

online hodina 6.1. 9,00

Dějepis 

 Online hodina 8. 1. 

Připravte se na test (kapitoly v učebnici str. 28–33, PS + zápis v sešitě)  

Poslední roky demokracie v Československu (34–35) 

Úkoly – zadání v Teams 

 

Zeměpis 

Online hodina 6.1. - opakování - hinduismus, buddhismus

Hierarchie sídel - U str. 32

zápis z hodiny a úkol naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

 Online hodina v pondělí 4.1. v 9:00

Země je dynamická planeta učebnice str. 39

Desky v pohybu uč. str.40

Společně procvičíme v PS

Na závěr hodiny kvíz (zadání v Teams) - práce s učebnicí

Chemie

Online hodina v úterý 5.1. v 10:00

Redoxní reakce , elektrochemická řada napětí kovů učebnic str. 12-14

Práce 

s informacemi 

Online hodina ve čtvrtek 7. 1. od 9:00 hod.

Téma: Využití moderních technologií při plánování projektů.

Výchova  

k občanství  

Přečtěte si v U str. 18 - 19 kapitolu Občanskoprávní vztahy.

Kdo už měl v hodině přednést aktualitu z oblasti politiky nebo ekonomie, zašlete mi ji vypracovanou dle zadání na e-mail.

V Teams budete mít kvíz na zopakování látky z poslední prezenční hodiny.

 

Výuka od 30.11. 2020 (prezenčně ve škole)

Předmět 

Učivo 

Termín

splnění

Český jazyk 

  

 

Matematika 

  

 

Anglický jazyk 

  

 

Německý jazyk 

Připomínám, že dodnes většina z vás neuhradila 150,- Kč za pracovní sešit. Zaplatili: Anička, Zdislava, Veronika, Kristian, Beáta. 

 

Fyzika 

  

 

Dějepis 

  

 

Zeměpis 

  

 

Přírodopis 

  

 

Chemie

 

 

Práce

s informacemi

 Formátování seminární práce- titulní strana, obsah, víceúrovňový seznam, číslování 

 

Výchova

k občanství

 

 

TV

Vycházky ven do okolí školy. Noste vhodné oblečení a dobrou obuv, budeme chodit i přes louky a les, tak s tím počítejte.

 

HV

Současná hudba- prezentace prací

 

VV

 

 

ČP

 

 

 

Rozvrh on-line hodin od 2. 11. do 27. 11. 2020 

IX. třída
  8:00 9:00 10:00 11:00
Pondělí   NJ  
Úterý M ČJ CH  
Středa   F Z AJ
Čtvrtek AJ PSI    
Pátek   M ČJ D

Učivo na týden od 23.11. do 27.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 24. 11. 

Tvoření nových slov 

PS str. 26 

PS str. 28/1, 2 

Úkol zadání v Teams 

Testové úlohy v PS str. 2829  

Online hodina 27. 11. 

Slovní druhy – slova ohebná a neohebná 

PS str. 30 

Úkol zadání v Teams  

(bude upřesněno) 

 

Příprava k přijímacím zkouškám

PS – kapitola tvarosloví – úlohy str. 23 až 27 

Matematika 

  online hodina 24.11. 

test rovnice (ze zadání "dvojí druh" a společná práce)

procvičování rovnic společná práce - složitější + úlohy o směsích

online hodina 26.11.

rovnice ( v zadání v Teams vás budu zásobit dostatečným množstvím rovnic na procvičování)

Anglický jazyk 

  

1.hodina

UČ str. 76/1 – nová slovíčka

UČ str. 76/3 – vypracuj písemně do školního sešitu

PS str. 58/ 1,2, 3 – zadání v Teams

 

online hodina 25.11.

 • 1) procvičování nové slovní zásoby
 • 2) UČ str. 76/ 7 Mountain rescue – reading, questions and answers
 • 3) Kahoot na nemoci
 •  

online hodina 26.11.

 • 1) nová gramatika „should, shouldn´t“
 • 2) procvičování
 • 3) UČ str. 77/9,11

Německý jazyk 

online hodina 23.11. - časování nepravidelných sloves (Rad fahren, fernsehen)

U str. 16 - Martins Jahr - Sommer, Herbst

PS str. 13/12

Fyzika 

  MAgnetické pole cívky s proudem uč. str. 10 - 15

online hodina 25.11.

Dějepis 

Úkol – zadání v Teams: 

Československá republika  

učebnice str. 22 a 23 

PS str. 12 

online hodina 27. 11. 

Československá republika 

U 24 a 25 

PS str. 13 

Zeměpis 

online hodina 25.11. - opakování - Lidské rasy, národy

Jazyky, kultura - U str. 26 - 27

zápis z hodiny naleznete v Teams

Přírodopis 

  online hodina 23.11.

sírany, fosforečnany, křemičitany

Chemie

online hodina 24.11.

názvosloví solí 

zkoušení kyseliny, anionty

Práce 

s informacemi 

online hodina 26.11.

Word: styly, knihovna číslování, víceúrovňový seznam, záhlaví a zápatí, čísla stránek

Výchova 

k občanství

Úkoly - splnění do 27.11.

1) vyzkoušet online hru k 17. listopadu ZDE

2) do komentářů v Teams napiš konkrétní informaci, která tě nejvíce na hře zaujala

 

 

Učivo na týden od 16.11. do 20.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 20. 11. 

1) Stavba slova 

U 25/4, 5 26/9, 10, 11, 12, 14 

2) Tvoření nových slov (uč. str. 27) 

PS str. 26 

Úkol – zadání Teams  

PS str. 24–25

  

Příprava k přijímacím zkouškám

Pravopis – souhrnné úlohy str. 16 až 19 

Při online hodině se zaměříme na tvoření přídavných jmen od jmen zeměpisných.

Matematika 

  online hodina 18.11. místo fyziky!!!

slovní úlohy řešené rovnicemi - společná práce,pohyb, směsi

Příprava k přijímacím zkouškám

 Prac sešit str. 7-13 zlomky, celá čísla, mocniny

Anglický jazyk 

1.hodina

1) UČ str.72  - zapiš si do školního sešitu žlutý rámeček – zadání v Teams

2) UČ str. 72/4 vypracuj písemně do školního sešitu –  zadání v Teams

 

Online hodina 18.11.

 • 1) Procvičování „going to“ v oznamovací kladné i záporné větě a v otázce
 • 2) UČ str. 73/8, 10 – questions
 •  

Online hodina 19.11.

 • 1) UČ str. 73 - Heroes – listening, gap filling exercise
 • 2) Porozumění textu – otázky a odpovědi

  

Německý jazyk 

online hodina 16.11. - 4. pád podst. jmen s určitým členem, předložky se 3. a 4. pádem

U str. 14 - 15 - Das Haus, Mein Traumzimmer

Fyzika 

  

Dějepis 

Online hodina 20. 11. 

Bolševická diktatura v Sovětském svazu (U str. 20 až 21) 

PS str. 11 

TEST III. první světová válka 

Úkol zadání v Teams: 

Evropa na rozcestí - uč. str. 10  

sleduj: 

https://www.slavne-dny.cz/episode/10014353/den-kdy-zacal-pivni-puc-8-listopad-1923 

Vypracovaná str. 10 v PS 

Zeměpis 

online hodina 18.11. - opakování - obyvatelstvo - pohyb a migrace, uprchlictví

Lidské rasy, národy - U str. 24 - 25

zápis z hodiny naleznete v Teams

Přírodopis 

  Uhličitany, síryny - učebnice str. 31-32

Doplnění PS v online hodině v pondělí 16.11.

Práce 

s informacemi 

 19.11.on-line hodina

1. Kontrola a hodnocení prací

2. Word- opakování (zarovnání, odstavce, typografická pravidla, zdroje informací)

3. SP 17. listopad

Výchova

k občanství

Úkoly pro tento a následující týden (splnění do 27.11.)

1) vyzkoušet online hru k 17. listopadu ZDE

2) do komentářů v Teams napiš konkrétní informaci, která tě nejvíce na hře zaujala

Učivo na týden od 9.11. do 13.11. 2020:

Předmět

Učivo

Český jazyk

online hodina 10. 11. 

1) diktát (s-, z-, vz-, -bje-, --, -pě-, -vě-, vje-, -mně-, -mě-) 

2) vrstvy slovní zásoby  

PS str. 19–20 

2) stavba slova (uč. str.24) 

Uč. str. 25/2 

Úkol (zadání v Temas): 

PS str. 21–22   

Práce s textem v čítance na str. 17–19

 

online hodina 13. 11. 

1) tvoření slov a stavba slova (uč. str. 27) 

PS str. 23 

Úkol (zadání v Teams): 

PS str. 24–25/6, 1 a) 

 

online konzultace k přijímacím zkouškám v pátek 12:00 až 12:30

Matematika

řešení slovních úloh rovnicemi

rovnice se zlomkem

úkoly - zadání v Teams

online hodina 10.11. a 13.11.

geometrie - konstrukční úlohy 

nezapomeňte mi poslat svůj návrh termínu konzultačních hodin k PZ ( předběžně jsme se domlouvali na podvečerní čas cca 17 - 18) den???

Anglický jazyk

1.hodina PS str. 117 / 1, 2, 3, 5, 6 pro zopakování stačí z každého cvičení vypracovat 4 libovolné věty), zadání najdeš v Teams 

 

online hodina 11.11. 

1) test na probranou gramatiku předchozí lekce tj. stupňování přídavných jmen, použití some, a/an, much, many 

2) vysvětlení vazby  “be going to + verb”  

3) procvičování v  str. 72 a PS str. 56/ 1,2,3 

 

online hodina 12.11. 

1) procvičování vazby “be going to + verb” v otázce 

2)  str. 72-73 

2) PS str. 57/6,7 

Německý jazyk

online hodina 9.11. - předložky se 3. a 4. pádem - základní pravidlo, které nám při určování 3. a 4. pádu může pomoci - otázka kde (3.pád) a otázka kam (4.pád)

v PS 19 si přečtěte slovíčka, U str. 14 - 15 - pročtěte si cvičení a zaměřte se na slovíčka, která neznáte

úkoly pro samostatnou práci budou zadány po online hodině v Teams

Fyzika

elektrický příkon, výkon účinnost - studijní materiál v Teams

Dějepis

Úkol (zadání v Teams): 

Hospodářství první republiky 

online hodina 13. 11.  

Evropa na rozcestí (uč. str. 18, 19 a 26) 

Test – první světová válka II. 

Zeměpis

online hodina 11.11. - opakování - obyvatelstvo

Obyvatelstvo - pohyb a migrace, uprchlictví - U str. 22 - 23

úkoly pro samostatnou práci budou zadány po online hodině v Teams

Chemie

On-line hodina v úterý 10 hodin - Názvosloví solí

Zkoušení na začátku hodiny kyseliny - vzorec a název, anionty -vzorec a název vše zpaměti

Přírodopis

On-line hodina v pondělí v 9 hodin - jakou střední školu chcete navštevovat

oxidy - učebnice str. 28 - 30

Práce s informacemi

12.11. on-line hodina:

1.Kontrola a hodnocení prací

2.Opakování- zadání v Office365. One Drive

3.Vložení fotografie do PowerPointu, odevzdání úkolu.

VO

Přečtěte si v U str. 11 - 13 kapitolu Jsem občanem státu

Kdo už měl v hodině přednést aktualitu z oblasti politiky nebo ekonomie, zašlete mi ji vypracovanou dle zadání na e-mail.

 

Učivo na týden od 2.11. do 6.11. 2020:

Předmět

Učivo

Termín splnění

ČJ

online hodina 3. 11. 

Vrstvy ve slovní zásobě (uč. str. 18–21) 

1) druhy slovníků (uč. str. 18) 

2) rozvrstvení slovní zásoby podle slohového příznaku (uč. str. 20–21) 

Uč. str. 21/6, 7, 8 (společně v hodině)  

 

online hodina 6.11. 

3) rozvrstvení slovní zásoby podle původu (uč. str. 22) 

Uč. str. 9, 10, 11, 12 (společně v hodině) 

 

Zadání v Teams:

úkol: PS str. 18/5 (nahoře), 18/3 

úkol: PS str. 19/4 a, b, c, d, e (pouze studenti) , f 

 

PZ (přijímací zkoušky) 

Sešit k PZ – oddíl PRAVOPIS vypracuj úlohy do str. 15. 

Pátek 6.11. po online hodině dějepisu možnost konzultace k PZ

 

M

online hodina 3.11.

připravte si vyřešené rovnice (5) - zadání máte v Teams

naučíme se jak se řeší slovní úlohy pomocí rovnic

 

AJ

1.hodina

1) PS str. 54/1,2,3 zadání najdeš v Teams

 

online hodina 4.11.

1) UČ str. 70/1 –nová slovní zásoba

2) UČ str. 70/3

3) PS str. 55/ 1,2,3 – pokud nestihneme, bude zadání v Teams

 

online hodina 5.11.

1) UČ str. 71/ -World Water Day

2) UČ str. 71/6,7

3) UČ str. 71/8,9

 

NJ

online hodina 2.11. - předložky se 3. a 4. pádem - základní pravidlo, které nám při určování 3. a 4. pádu může pomoci - otázka kde (3.pád) a otázka kam (4.pád)

U str. 13/cv. 2 - Wo ist was?

 

Opakujte si předložky se 3. a 4. pádem a vypracujte cvičení (v Teams naleznete výpisky a cvičení shodné s PS str. 10/2)

 

F

Elektrická práce, výkon, příkon - teorii máte v Teams -budeme trochu počítat

online hodina 4.11. od 9.00

 

CH

online hodina 3.11. Oxidy,hydroxidy, kyseliny - teorie
procvičování názvosloví - dvouprvkových sloučenin

Pošlete zápis z hodiny

6.11.

D

Online hodina 6.11.  

1) Opakovací test (I/III.) – 1. světová válka 

Připrav se na test (zápisy v sešitě, pracovní list z naší poslední společné hodiny ve škole) 

2) Československo  první léta existence  

Vysvětlení úkolu – samostatné práce v Teams – dějepis 9  

 

Z

online hodina 4.11. - opakování - politické a vojenské organizace

Obyvatelstvo - počet a rozmístění obyvatelstva - U str. 20 - 21, úkoly pro samostatnou práci budou zadány po online hodině v Teams

 

online hodina 2.11. Halogenidy uč. str.26-27

Konzultace - přihlášky, přijímací řízaní

Pošlete zápis z hodiny

6.11.

PSI

K odevzdání: Měsíční projekt- Hudební ukázka

Výuka 5.11. v 9:00 hod bude of-line.

V zadání v Teams budete mít podklady pro práci Státní svátky

 

6.11.

 

10.11.

 

 

Předmět

Učivo

Termín splnění

Český jazyk

1) Slovní zásoba a její obohacování

a) PS na str. 15 cv. 1 (viz online hodina)

b) aktivní a pasivní slovní zásoba (uč. str. 13)

vypracuj do sešitu mluvnice cv. 1 na str. 13 v učebnici

v PS cv. 3 na str. 16 celé (viz online hodina)

2) Významové vztahy mezi slovy

přehledová tabulka viz str. 15 v učebnici

vypracuj do sešitu mluvnice cv. 2, 3, 4, 5 a 6 na str. 16 v učebnici (ve cvičení 2 a 3 stačí vybrat 10 slov)

cv. 8 a 10 na str. 17

v PS cv. 1 (viz online hodina), 2, 3 jdi na: https://prirucka.ujc.cas.cz/

 

Procvičuj: www.skolasnadhledem.cz kódy 449 014–449 017

--------------------------------------------------------------------------------

1. Slovo a sousloví, věcný význam slov

V učebnici na str. 12 vypracuj cv. 4, 5 (podtržená cvičení dělají všichni!), 6, 7a.

V pracovním sešitě vypracuj cv. 2, 3, 4 (věty napiš do sešitu), 5 na str. 14  a cv. 7a) na str. 15

2. Slovní zásoba a její obohacování 

Přečti si výklad pojmů na str. 14 v učebnici (k přípravě na přijímačky si udělejte výpisky) a pochopení učiva si ověř ve cv. 2 a, b, d na str. 14

V uč. cv. 3 na str. 15. Do sešitu si udělej 3 sloupečky (neologismy, historismy, archaismy) a pojmy správně přiřaď.

V prac. sešitě cv. 2 na str. 15 (ke každému slovu doplň 5 slov příbuzných

19.–23.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------

14.–16.10.

Matematika

Lineární rovnice, rovnice se zlomkem - pracovní D1 a D2 počítejte dle zadání z poslední hodiny ve  škole. Běloun od strany 77 - rovnice + procvičování (trojčlenka, procenta, výrazy, úpravy podle vzorců)    

online hodina ve čtvrtek 22.10. od 8,00 projdeme rovnice a podíváme se na geometrii

do 22.10.

Anglický jazyk

UČ str. 66/3 opiš si do školního sešitu gramatickou tabulku ze cvičení 3
PS str. 49 - cvičení 1,2,3,4  a cvičení 5 a 6 je dobrovolné
?PS str. 50/1,2

Milí deváťáci,

Opět se spolu potkáváme v online prostředí při vašich hodinách a plníte úkoly zadané na webu vaší třídy. Věřím, že to zase zvládnete. Do vašich školních emailových účtů vám přijde odkaz na procvičování slovíček prostřednictvím vzdělávácí aplikace WocaBee, kterou si můžete stáhnout.

Tento týden budeme opakovat to, co jsme se naučili v 5. lekci.

UČ str. 69/1,2 ­zopakuj si slovní zásobu, k opakování můžeš použít UČ str. 67

UČ str. 69/4 – vypracuj písemně do školního sešitu, napiš věty, ve kterých použiješ  3.st. přídavného jména

UČ str. 69/5 – vypracuj ústně

PS str. 53/ revision, cv. 2,4

Na online hodině ve středu od 11.00 si vše zopakujeme a dáme si diktát podle PS. Těším se na vássmile

      
 

14.-16.10.

 

 

 

19.-22.10.

Německý jazyk

Zopakujte si gramatiku v U str. 12.

Přečtěte si U str. 13/2 a, b + gramatika

Z PS str. 16/3 si opište do školního sešitu předložky se 3. a 4. pádem

 

Znovu si přečtěte v U str. 12 Mein Zuhause

do sešitu (Schulheft) vypracujte úkoly:

U str. 12/ b, c (cvičení C nemusíte přepisovat - místo jednotlivých vět napište čísla a doplňte richtig x falsch)

19. - 23.10.

 

 

 

 

14.10.

Fyzika

Elekrická práce + výkon + příkon teorie bude v teamsech

22.10.

Chemie

opakování 8.ročník - 50 značek, koncovky, kyseliny zpaměti

                                - názvosloví tříprvkových sloučenin 

PL - které jste dostali ve škole, vypracovat a odevzdat 22.10.

20.10. online hodina - teorie oxidy, sulfidy, halogenidy, kyseliny a hydroxidy

 

říjen.

Zeměpis

Přečtěte si v U str. 18 - 19 Vojenské organizace a shrnutí kapitoly Politický zeměpis

Zopakujte si politické organizace ZDE - cv. 1 - 3

Opakování kapitoly Politický zeměpis ZDE

- ve čtvrtek 22.10. odevzdejte - vyplněnou tištěnou verzi/ kdo nemá možnost tisku - napište řešení vzadu do sešitu

 

Probrané učivo - Kolonizace světa, dekolonizace světa - U str. 14 - 15

Politické organizace, Evropská unie - U str. 16 - 17

19. - 22.10.

 

 

 

 

 

 

12.10. - 16.10.

 

Dějepis

Přečti si uvedené kapitoly v učebnici str. 12–15, 16–17

a vypracuj úkoly v pracovním sešitě:

 

Československo – první léta existence PS str. 8

 

sleduj: https://www.slavne-dny.cz/episode/10015539/den-atentatu-na-aloise-rasina-5-leden-1923

 

Problémy poválečného světa PS str. 9

--------------------------------------------------------------------------------

Sleduj:

https://www.televizeseznam.cz/video/historie-z-nebe/bitva-u-zborova-obrovsky-uspech-ceskoslovenskych-legii-na-vychodni-fronte-64075712

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-bitvy-u-zborova-2-cervenec-1917-153017

nejen Jurawink

 

https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-vyvrazdeni-carske-rodiny-17-cervenec-152677

nejen Bětka wink

 

Svět a ČSR po 1. světové válce

Přečti si v učebnici kapitolu Versailleský systém.

Vypracuj v prac. sešitě str. 7

 

19.–23.10.

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------

14.–16. 10

Přírodopis

Prvky, sulfidy uč. str. 20 - 25

PS str.10,11 - odevzdat 22.10.

DÚ: krystalizace soli - odevzdání do 22.10. 

14.10. - 22.10.

Práce s informacemi

Distanční výuka od 14. do 23.10.2020

Na toto období je zadána práce na téma: Hudební ukázka

Podklady mají žáci v Teams (mohli si vzít i v tištěné verzi). Možnost odevzdání v digitální nebo papírové formě.

 

 

 

odevzdat do

4.11.2020

TV

Po dobu distanční výuky samozřejmě chodit odpoledne co nejvíce ven.

 

Od 5.10. pokud nebude pršet, pouze vycházky do přírody.

Je třeba, aby žáci měli vhodnou obuv a oblečení (případně náhradní ponožky).

 

Výuka bude co nejvíce VENKU na novém hřišti za školou.

Žáci musí mít ve škole dvoje boty (se světlou podrážkou)

a oblečení: na ven i do tělocvičny.

 

Žák musí být na TV řádně upraven. Dbá na bezpečnost svoji i spolužáků.

 1. Při cvičení žák nenosí hodinky, prstýnky, náramky, náušnice, ozdoby apod.
 2. Nemá nadměrně dlouhé nehty, dlouhé a volné vlasy padající do obličeje zamezující vidění a orientaci.

od 14.10.

 

 

od 5.10.

VV

 

 

ČP

 

 

VO

Žáci přednesou aktualitu z oblasti politiky nebo ekonomie.ZDE

 

 

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde na stránkách třídy během uzavření škol v době od března do června 2020 je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor8.třída učivo z webu březen- červen 2020

 

 

 

Chyba V této kategorii není žádný článek