Od 4.1.2021 

je umožněna osobní přítomnost

1. a 2. třídy ve škole. 

Zbývající třídy MZŠ Zásada

mají distanční výuku.

 

Mgr. Václav Horáček

ředitel školy

 

Rychlé aktuality
Kotva

Kancelář: 483 385 182

 

Ředitel: 737 282 487

 

Zást. ředitele: 731 449 101

 

Sborovna I. st. a družina: 

483 385 197, 733 178 452

 

Sborovna II. st.:

483 385 503

 

Školní jídelna:

483 390 192, 731 449 100

 

Rychlý kontakt
Sitemap
Mapa webu
A
A
A

7. třída

Milí sedmáci,

v pondělí 8.2.2021 začíná nové pololetí. Pokračuje stále distanční výuka.

Připomínám, že výuka je povinná a omlouvat musí zákonný zástupce.

Eva Živná

Třídní učitelka

Měsíční plán 

Datum:

Akce:

   
   

 

Rozvrh on-line hodin v době distanční výuky:

VII. třída
  8:00 9:00 10:00 11:00
Pondělí M NJ  
Úterý ČJ Z    
Středa   F M  
Čtvrtek   AJ IN  
Pátek   ČJ AJ D

 

Výuka v týdnu od 8. 3. do 12. 3. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 9. 3. 

1) Slovesa – procvičování 

2) Příslovce – příslovečné spřežky 

3) Stupňování příslovcí  

Online hodina 12. 3. 

1) Test II. – slovesa, slovesný rod  

2) Předložky U 69 

Úkoly v Teams: 

U 67/2 a), b) 

U 68/1 (věty tvořit nemusíš) 

U 69/2 

Příprava na test – slovesa online – úlohy z www.skolasnadhledem.cz viz zadání 

Příslovce online – úlohy z www.skolasnadhledem.cz viz zadání 

Práce s textem v čítance 7 str. 85 až 87 (kontrolní otázky v kvízu)  

Matematika 

  online hodina 8.3. 8,00

absolutní hodnota celého čísla

uč. str. 55 -57

procvičuj https://www.skolasnadhledem

online hodina 10.3. geometrie

trojúhelník - shodnost (sss) str. 18 - 21

procvičuj https://www.skolasnadhledem

úkoly z online hodin v Teams

 

Anglický jazyk 

1.hodina 

1) procvičování přítomného času průběhového, oznamovací věta, otázka -  zadání v Teams v pondělí 

online hodina 11.3. 

1) opakování adjectives of opinion 

2) UČ  str. 76/ 6 – Snowboarding blog -práce s textem, otázky a odpovědi 

3) opakování přítomného času prostého 

online hodina 12.3. 

1) UČ str. 77/ 8 - rozdíl v použití přítomného času průběhové a prostého 

2) procvičování 

3) PS 59/1 

  

Německý jazyk 

Online hodina 8.3. - Einheit 2 - Meine Familie

- přídavná jména (protiklady)

- U str. 28/9, 29

- PS str. 20/10

Fyzika 

  Online hodina ve středu v 9:00 

Otáčivé účinky síly - výpočet momentu síly

 

Dějepis 

1.hodina 

1) zápis  - středověká společnost, zadání v Teams - pondělí 

2) UČ str. 66 –67   Poslední Přemyslovci 

online hodina 12.3.

1) online test - Gotika 

2) Poslední Přemyslovci - Quizziz 

3) PS str. 29 

  

Zeměpis 

Online hodina 9.3. - Asie - přírodní poměry - členitost, poloha, povrch, vodstvo

- U str. 72 - 75

Přírodopis 

   Online hodin v pondělí v 10:00

Kořen, stonek  - funkce, stavba, využití

učebnice str. 68 - 71

PS str. 40-41

Informatika 

 Online hodina ve čtvrtek od 10:00 hod.

1) Kódování- 2. kapitola

2) Zadání SP

 

Pokud někdo ještě neprezentoval (Moje oblíbené zvíře), připraví si před hodinou a začne před hlavním tématem.

 

Výuka v týdnu od 1. 3. do 5. 3. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 2. 3. 

1) procvičujeme slovesný rod 

2) příslovce 

Online hodina 5. 3.

1) příslovečné spřežky 

2) stupňování příslovcí 

3) Test – mluvnické kategorie sloves, slovesný rod  

Úkoly v Teams: 

 PS str. 44/2, 3, 4, 5  

U 67/4 

U 67/2 a), b) 

Práce s textem v čítance str. 81 až 84  (kontrolní otázky v kvízu)

Matematika 

  online hodina 1.3. aritmetika

celá čísla - kladná a záporná, číselná osa

uč. str. 53 - 55

online hodina 3.3. geometrie

trojúhelník - kružnice opsaná a vepsaná

materiály v teams ( učivo 6. třídy)

úkoly z online hodin v teams

Anglický jazyk 

1.hodina 

1) vypracuj interaktivní pracovní list -zadání v Teams v pondělí 

online hodina 4.3. 

1) UČ str. 73 / 8 - otázka v přítomném čase průběhovém 

2) PS str. 57/ 8 

2) classkick.com - procvičování 

online hodina 5.3. 

1) UČ str. 76 - nová slovní zásoba - adjectives of opinion 

2) PS str. 58/1 

  

Německý jazyk 

Online hodina 1.3. - Einheit 2- Meine Familie

- vazba Wie alt bist du? Wie alt ist er (sie)?

- U str. 28

- PS str. 20/10

Fyzika 

  Online hodina ve středu v 9:00 

Otáčivé účinky síly - učebnice str. 70 - 75

Moment síly - výpočet

Dějepis 

1.hodina 

1) zápis do sešitu -  gotika, zadání v Teams v pondělí 

Gotika

2) UČ str. 64 –65 - středověká společnost, PS str. 28 

online hodina 5.3. 

1) UČ str. 66 –67   Poslední Přemyslovci 

  

Zeměpis 

Online hodina 2.3. - Jižní Amerika - Brazílie a okolní státy - U str. 65 - 67, Země jižního cípu - U str. 68 - 71

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

  Online hodin v pondělí v 10:00

Kapradiny - učebnice str. 66 - 67

PS - 39

Informatika 

Online hodina ve čtvrtek od 10:00 hod.

1) PowerPoint- Moje oblíbené zvíře 4. část, dokončení online prezentování 

2) Hodnocení, sebehodnocení, ukončení kapitoly

3) Kódování 1- úvod do nové kapitoly

 

Kdo měl prezentovat minulý týden a z jakéhokoli důvodu neprezentoval, připraví se na tuto hodinu.

Připravte si práci ve Vašem pc na nové záložce, ať ji pak můžete bez časových prodlev sdílet. 

 

Výuka v týdnu od 22. 2. do 26. 2. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 23. 2. 

1) Kahoot: procvičujeme zájmena – příprava na test 

2) Slovesný rod  jak vyjádříme trpný rod (U str. 63) 

U 63/1, 2  

Online hodina 26. 2. 

Test – zájmena 

PS str. 43/4 jazykový rozbor 

Úkoly v Teams: 

1) PS 42/1 a), b) 

2) PS 43/2, 5 a), b) odevzdej fotku celé strany po online hodině v pátekjazykový rozbor – výsledek práce v online hodině 

3) Online procvičování:  

Slovesný rod – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz) ! Vypracuj lehkou i středně těžkou variantu (štít 4 = jednička). 

4) Práce s textem v čítance str. 78 až 80 (otázky v kvízu).

  

Matematika 

  online hodina 22.2. složený zlomek, opakování početní operace se zlomky 

test ve středu - ZLOMKY

online hodina 24.2. geometrie - trojúhelník (výška . težnice, osy trojúhelníka, kružnice vepsaná a opsaná)

Anglický jazyk 

1.hodina 

1) vypracuj pracovní list na procvičování přítomného času průběhového -zadání v Teams v pondělí 

online hodina 25.2. 

1) UČ str. 73 / 11 – listening activity “Unusual sports” 

2) UČ str. 73/ 13 

3) PS str. 57/ 7, 8 

online hodina 26.2. 

1) přítomný čas prostý - opakování procvičování 

2) video – Watch2gether.com 

3) classkick.com - online procvičování 

  

Německý jazyk 

Online hodina 22.2. 

- Einheit 2- Meine Familie

- prostorové vztahy - vlevo, vpravo, uprostřed

-přivlastňovací zájmeno tvůj - dein

- U str. 27, 28

- PS str. 19/6

Fyzika 

  Online hodina ve středu v 9:00 

opakování Newtonových pohybových zákonů 

Dějepis 

 1.hodina 

1) UČ str. 60 –61 Věk katedrál, PS vypracujeme společně 

online hodina 26.2. 

1) gotická kultura na našem území 

 

Zeměpis 

Test v Teams - Severní Amerika - 23.2. v čase 9:00 - 9:15, poté se připojte do online hodiny

- Jižní Amerika - Andské státy - U str. 62 - 64

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

 Online hodin v pondělí v 10:00

Mechorosty, plavuně, přesličky a kapradiny

učebnice str. 62 - 67 

Informatika 

 Online hodina ve čtvrtek od 10:00 hod.

Žáci, kteří budete prezentovat, připravte se předem, vyzkoušejte si, co budete říkat, nezapomeňte na pravidla prezentování!

Kdo měl prezentovat minulý týden a z jakéhokoli důvodu neprezentoval, připraví se na tuto hodinu.

Připravte si práci ve Vašem pc na nové záložce, ať ji pak můžete bez časových prodlev sdílet.

 

1) PowerPoint, sdílení plochy, pravidla prezentování

2) Moje oblíbené zvíře 3. část, prezentování on-line (5 žáků ze třídy)

3) Hodnocení a sebehodnocení

Tělesná výchova

Ahoj sedmáci, protože začínám mít strach, abyste prošli dveřmi do tělocvičny. Posílám odkaz na video od Sáry Kordíkové  https://youtu.be/6reKEtC2RKg

Zacvičte si.

 

Výuka v týdnu od 15. 2. do 19. 2. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 16. února 

Skloňování zájmena JENŽ 

Co všechno už víme o slovesech 

Online hodina 19. února 

Slovesný rod – U str. 62–63 

Úkoly v Teams: 

Kahoot –PODST. JM., PŘÍD. JM. 

Kahoot – ZÁJMENA 

PS 42/9 jazykový rozbor 

U 62/3 mluvnické kategorie sloves 

U 63/1 trpný rod (úkol bude na víkend, budeme probírat v pátek) 

Práce s textem v čítnace str. 73–76

  

Matematika 

  Online hodina 15.2.

zlomky - slovní úlohy učebnice str. 41,44,47

dělení zlomků, složené zlomky

Online hodina 17.2

geometrie - trojúhelník výška, težnice, kružnice opsaná,vepsaná -  látka 6. ročníku (neprobraná)

úkoly z online hodin v teams + výukové materiály 

Anglický jazyk 

1.hodina 

1) PS str. 56/1,2,3 -zadání v Teams 

online hodina 18.2. 

1) UČ str. 72/5  procvičování přítomného času průběhového- oznamovací věta záporná 

2) UČ str. 73 /8 procvičování přítomného času průběhového - otázka 

3) PS str. 57/ 7, 8 

online hodina 

1) procvičování a opakování přítomný čas průběhový 

2) UČ str. 73 / 11 – listening activity “Unusual sports” 

3) UČ str. 73/ 13 

  

Německý jazyk 

Online hodina 15.2. 

- Einheit 2- Meine Familie - gramatika: přivlastňovací zájmeno můj - mein (er) x moje - meine (sie)

- prostorové vztahy - vlevo, vpravo, uprostřed

-přivlastňovací zájmeno tvůj - dein

- U str. 26, 27

- PS str. 18

Fyzika 

  Online hodina ve středu v 9:00  

III. Newtonův pohybový zákon - akce a reakce

učebnice str. 64-67

Dějepis 

1.hodina 

1) PS str. 24 

2) zápis do sešitu -  zadání v Teams 

online hodina 19.2. 

1) online kvíz Křízové výpravy 

2) UČ str. 60-61 Věk katedrál 

  

Zeměpis 

 Online hodina 16.2. - opakování - Střední Amerika - pevninské státy 

- Střední Amerika - ostrovní státy, Jižní Amerika - Andské státy - U str. 60 - 64

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

  Online hodin v pondělí v 10:00

Přechod rostlin na souš

Rostlinná pletiva

Informatika 

Online hodina ve čtvrtek od 10:00 hod.

Žáci, kteří budete prezentovat, připravte se předem, vyzkoušejte si, co budete říkat, nezapomeňte na pravidla prezentování!

 

Připravte si práci ve Vašem pc na nové záložce, ať ji pak můžete bez časových prodlev sdílet.

 

1) PowerPoint, sdílení plochy, pravidla prezentování

2) Moje oblíbené zvíře 2. část, prezentování on-line (5 žáků ze třídy)

3) Hodnocení a sebehodnocení

 

Výuka v týdnu od 8. 2. do 12. 2. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 9. 2. 

1) slovotvorná mapa PS str. 38/1 

2) skloňování zájmenzájmeno JENŽ PS 40/1, 41/6 

Online hodina 12. 2. 

3) jazykový rozbor PS str. 38/3  

4) skloňování zájmen, zájmeno JENŽ PS 40/2, 41/7 

Úkol v Teams: 

PS 4041 

Práce s textem v čítance – Společenstvo prstenu str. 70 až 72 (kontrolní otázky v kvízu) 

Matematika 

  Online hodina 8.2.

dělení zlomků, složený zlomek 

uč. str. 45 - 48

procvičování  celá kapitola zlomky přednostně od 08  výš https://www.onlinecviceni

úkoly v teams

Online hodina 10.2.

geometrie trojúhelník, výška, těžnice, osy úhlů, osy stran

Anglický jazyk 

1.hodina 

1) PS str. 55/3,4 - zadání v Teams 

online hodina 11.2. 

1) přítomný čas  průběhový  - vysvětlení, procvičování 

2) UČ str. 72/ 2, 3 

3) Kahoot 

online hodina 12.2. 

1) přítomný čas  průběhový  - procvičování 

2) PS str. 56/ 1,2 

3) Breakout rooms 

  

Německý jazyk 

Online hodina 8.2. - opakování 1. lekce - základní fráze, formulář, slovosled věty oznamovací, časování sloves ve 3. osobě j. č., W - otázky

PS str. 13/12

- Einheit 2- Meine Familie - gramatika: mein (er) - meine (sie)

- U str. 25, 26

Fyzika 

 Online hodina ve středu v 9:00  

Druhý Newtonův pohybový zákon - Zákon síly

učebnice str. 56 - 59 

Dějepis 

 1.hodina 

1) UČ str. 56-57 Zbožnost a kacířství 

2) PS str. 25/1,2 - zadání v Teams 

online hodina 12.2. 

1) UČ str. 52 - křížové výpravy 

2) PS str. 24 

 

Zeměpis 

Online hodina 9.2. - opakování - USA

- regiony Ameriky - Střední Amerika - pevninské státy - U str. 56 - 59

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

  Online hodin v pondělí v 10:00

BOTANIKA - Přehled systému rostlin, fotosyntéza

                     Vývoj rostlin (základní pletiva rostlin)

učebnice str. 60 - 61

Informatika 

 Online hodina ve čtvrtek od 10:00 hod.

1) PowerPoint, sdílení plochy, pravidla prezentování

2) Moje oblíbené zvíře 1.část, prezentování on-line (5 žáků ze třídy)

3) Hodnocení a sebehodnocení

 

Výuka v týdnu od 25. 1. do 28. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 26. 1. 

1) Co už umíme z tvarosloví 

U 58/5 

2) Skloňování zájmena JENŽ 

Úkoly v Teams: 

U 58/7 

U 60/tabulka – zájmeno jenž 

U 61/4   

práce s textem: 

Detektivní příběhy s plánky (1. úroveň) – online Čtení s porozuměním (umimecesky.cz) 

Odevzdej svůj výsledek do zadání jako print screen obrazovky nebo jako fotku. 

Matematika 

  online hodina 25.1.  8,00

online hodina 27.1.  10,00

zlomky, sčítání,odčítání, násobení, smíšený zlomek

učebnice  do str. 44

dělení zlomků str. 45 - ...

složený zlomek

úkoly v Teams po hodině 

 

Anglický jazyk 

1.hodina 

1) zapiš si slovíčka do slovníčku, zadání v Teams 

2) poslechové cvičení, zadání v Teams 

online hodina 28.1. 

1) UČ str. 71/ 7 - dokončení 

2) UČ str. 71/ 8-11 

3) opakování přítomného času průběhového 

  

Německý jazyk 

Online hodina 25.1. - slovosled věty oznamovací, časování sloves ve 3. osobě j. č., W - otázky

- U str. 23/13

  PS str. 13

- U str. 24 - projekt ICH - domácí úkol - Teams

Fyzika 

 Online hodina ve středu v 9:00   

Newtonovy pohybové zákony - zákon setrvačnisti - učebnice str.60 - 63

Dějepis 

1.hodina

1) zápis do malého modrého sešitu, zadání a zápis najdeš v Teams  

Zeměpis 

Online hodina 26.1. - opakování - Kanada

- regiony Ameriky - USA - U str. 51 - 55

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

 Online hodin v pondělí v 10:00  

Ptáci břehů a tekoucích vod, Ptačí obři a trpaslíci učebnice str.56 - 59

Informatika 

 Online hodina ve čtvrtek od 10:00 hod.

1) Zásady přednesu prezentace před publikem- opakování

2) Sdílení plochy- zkouška prezentování on-line

3) Hodnocení práce za 1. pololetí

 

Výuka v týdnu od 18. 1. do 22. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 19. 1. 

Nauka o tvoření slov – souhrnná cvičení a testové úlohy 

U str. 55/6 

PS str. 37–39  

Online hodina 22. 1. 

Kontrolní test 

Skloňování zájmena jenž 

Úkoly v Teams: 

Co už umíme z tvarosloví 

U 57/3 a), b), c), d) 

U 57/4 

Kvíz – práce s textem v čítance (65–67)

Matematika 

  

Anglický jazyk 

 1.hodina 

1) PS str. 54 – Grammar build up - zadání najdeš v Teams 

online hodina 21.1. 

1) UČ str. 70 – Unit 6 – Sport for allnew vocabulary 

2) UČ str. 70 – play, go or do different sports 

3) PS str. 55/ 1,2 

online hodina 22.1. výjimečně již od 8.00 místo hodiny od 10.00 

1) UČ str. 71 – reading “Street dancing in schoolsis it PE?” 

2) UČ str. 71 / 9,10,11 

3) Kahoot about sports 

 

Německý jazyk 

Online hodina 18.1. - Ich heiße ..., ich wohne in ..., ich komme aus... - slovosled věty oznamovací

- žití záporu nein, nicht

- časování sloves ve 3. osobě j. č.

- osobní zájmena er, sie

- U str. 21, 22, PS str. 13/9 

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Fyzika 

 Online hodina ve středu v 9:00  

Těžiště - učebnice str.48 - 51

Dějepis 

1.hodina 

1) zapiš si svého sešitu, zápis najdeš zde: První Přemyslovci

pozor změna

online hodina 21.1. od 11.00 - hodina v pátek odpadá

1) zopakujeme si Přemyslovce -zkoušení aktivita +,- 

2) UČ str. 46 –47  

3) PS str. 23 

 

Zeměpis 

Online hodina 19.1. - opakování - Zemědělství Ameriky

- regiony Ameriky - Kanada - U str. 46 - 50

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

 Online hodin v pondělí v 10:00  

Ptáci okraje lesa, křovina a otevřené krajiny učebnice str. 51-53

Informatika 

 Online hodina ve čtvrtek od 10:00 hod.

1) Hodnocení prací v PowerPoint v Office365

2) Zásady přednesu prezentace před publikem

3) Sdílení plochy

 

Výuka v týdnu od 11. 1. do 15. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodiny 12. 1. od 8:00 a od 10:00 (náhrada za pátek) 

Online hodina 15. 1. 

1) Slovotvorba krok za krokem (PS 31) 

2) Odvozování podstatných jmen a přídavných jmen 

3) Jazykový rozbor 

4) Práce s textem 

Úkoly zadané v Teams: 

PS str. 33/6, 7 

PS str. 35/4 a), 5 a) 

PS str. 36/3 

Kvíz  práce s textem v čítance na str. 56–57  

Matematika 

  online hodina 11.1. 8,00

sčítání a odčítání zlomků

učebnice str. 34-37

úkoly z online hodiny v teams

procvičuj (vše mimo násobení a dělení) https://www.onlinecviceni.

online hodina středa 13.1. od 11,00

početní operace se zlomky +-,

učebnice str. 34-39

úkoly z online hodiny v Teams

 

Anglický jazyk 

1.hodina 

1) vypracuj pracovní list, zadání najdeš v Teams 

online hodina 14.1. výjimečně až od 11.00, hodina od 9.00 není !!! 

1) hádání popisu věcí 

2) PS str. 52 – reading “Are you a gleek?” - čtení a porozumění 

online hodina 15.1.  

1) UČ str. 69 - opakování 

2) PS str. 54 – Grammar build up 

  

Německý jazyk 

Online hodina 11.1. - Ich heiße ..., ich wohne in ..., ich komme aus... - slovosled věty oznamovací - U str. 20/7, U str. 21, PS str. 12/7 

zápis z hodiny a úkol naleznete po online hodině v Teams

Fyzika 

 Online hodina ve středu v 9:00 

Skládání různoběžných sil učebnice str.46 - 47

Dějepis 

1.hodina 

1) UČ str. 44 –45 První Přemyslovci 

2) PS str. 22 

online hodina 

1) desetiminutovka na Velkou Moravu – viz zápis z minulé hodiny 

2) UČ str. 46 –47 Břetislav, Vratislav II. -1.král 

3) PS str. 23 

  

Zeměpis 

Online hodina 12.1. - opakování - objevování kontinentu, obyvatelstvo a kultura Ameriky

Zemědělství Ameriky - U str. 41- 45

zápis z hodiny a úkol naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

Online hodin v pondělí v 10:00 

Lesní stromový ptáci učebnice str.48

PS str. 30 společně v hodině 

Informatika 

Online hodina ve čtvrtek od 10:00 hod.

1) PowerPoint v Office365- výhody tvorby prezentace v cloudu

2) Kontrola úkolu, poradna

3) Zásady pro tvorbu prezentace- opakování

4) Zadání konkrétních podkladů pro práci

 

 

Výuka v týdnu od 4. 1. do 8. 1. 2021 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 5. 1. od 8:00   

Online hodina 8. 1. od 9:00 

Slovotvorba krok za krokem (U 34 až 37) 

Úkoly – zadání v Teams  

1) Slovní zásoba a její obohacování PS str. 29–31 (kontrola, vypracujeme společně při online hodinách)  

2) Procvičujeme pravopis PS str. 72 

3) Způsoby tvoření slov – odvozování, skládání 

PS str. 32/4,5 

Práce s textem – kvíz (zadání 6.1.) 

Matematika 

  online hodina 4.1. 8,00

  online hodina 6.7. 10,00

zlomky - učebnice str. 28 - 29 desetinný zlomek (už umíte)

smíšená čísla str. 30 - 31

sčítání zlomků str. 33

Geometrie - trojúhelník, výška, těžnice, osa úhlu, osa strany

Anglický jazyk 

1.hodina 

1) PS str. 53 / 2, 4 - zadání najdeš v Teams 

online hodina 7.1. 

1) kontrola PS str. 53 

2) zopakování probrané gramatiky lekce 5 

3) UČ str. 69 – Progress check - procvičování 

online hodina 8.1. 

1) UČ str. 69 - dokončení 

2) PS str. 52 – reading “Are you a gleek?” - čtení a porozumění 

 

Německý jazyk 

Online hodina 4.1. - Ich heiße ..., ich wohne in ... - 1. a 2. osoba j.č. pravidelných sloves - U str. 19 - 20, PS str. 12/5, 6, 7 

zápis z hodiny a úkol naleznete po online hodině v Teams

Fyzika 

 Online hodina ve středu 6.1. v 9:00

Skládání různoběžných sil učebnice str.46 - 47

Dějepis 

1.hodina 

1) UČ str. 42 –43 Velká Morava 

2) PS str. 21 - zadání najdeš v Teams 

online hodina 8.1. 

1) UČ str. 44 –45 První Přemyslovci 

2) PS str. 22   

 

Zeměpis 

Online hodina 5.1. - opakování - Amerika - přírodní poměry

Objevování kontinentu, obyvatelstvo a kultura Ameriky - U str. 38- 40

zápis z hodiny a úkol naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

 Online hodin v pondělí 4.1. v 10:00

Dravci a sovy učebnice str.46 - 47 

Informatika 

PowerPoint v Office365

Zásady pro tvorbu a přednes prezentace.

Online hodina ve čtvrtek 7. 9. 2021 od 10:00 hod.

 

Výuka v týdnu od 7. 12. do 11.12. 2020 (distanční výuka):

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 online hodina 7. 12. (od 9.35 do 10.20) 

odborné názvy, historismy, archaismy 

souhrnná cvičení 

PS str. 22 až 25 

Úkoly  podrobné zadání v Teamas! (úkoly odevzdáváš ve škole 14. 12) 

 1. 1) Význam slova – souhrnná cvičení v PS str. 26–28 
 1. 2) Popis obrazu Josefa Lady  
 1. 3) Práce s textem v čítance – STŘEDOVĚK  

Matematika 

  Online hodina - pozvánka v TEAMS

geometrie - vypracuj úkoly zadané v pracovním listu (zadáno ve škole)

aritmetika - připrav si na online hodinu - učebnice str. 21 cvič. 6,7,8

 

Anglický jazyk 

online hodina 8.12. od 7.30 - pozvánka v Teams

1) příslovečná určení způsobu - vysvětlení

2) procvičování UČ str. 65 / 11,12

online hodina 10.12.

 

úkoly na 3.hodinu vám zadám po onlině hodině ve čtvrtek

Německý jazyk 

Zapište si do slovníčku (Vokabelheft) slovíčka z pracovního sešitu str. 17.

V pracovním sešitě vypracujte stranu 11 (zkontrolujeme ve škole)

Fyzika 

  Online hodina ve středu v 9:35 - stejně jako ve škole (opět povinná)

Znázornění síly, Gravitační síla a hmotnost tělesa

Kdo nestihl ve škole vypočítá příklad vypracuje doma a všichni vloží do Teams - zadání najdete v Teams

Dějepis 

online hodina 10.12.

1) zopakujeme si románskou kulturu

2) PS str. 19

3) příchod Slovanů -UČ str. 40 -41

 

úkoly k samostatné práci si zadáme po skončení online hodiny 

Zeměpis 

Zopakujte si kapitolu poloha a členitost Ameriky - U str. 31, 

v U str. 32 - 33 si přečtěte kapitolu vodstvo Ameriky - zápis vám vložím do Teams

Přírodopis 

  Vodní ptáci - učebnice strana 40 - 41

Zápis najdete v Teams Přírodopis 7.

PS - vodní ptáci - doplňte

Informatika 

Téma: sociální sítě.

Podklady pro práci máte připravenou v Teams v Zadání.

Můžete začít pracovat již v úterý. Termín odevzdání je do 13.12.2020.

Výchova

k občanství

 

 

Výuka v týdnu od 30.11. do 4.12. 2020 (ve škole):

Výuka probíhá podle běžného rozvrhu

 

Rozvrh on-line hodin od 2. 11. do 27. 11. 2020 

Vii. třída
  8:00 9:00 10:00 11:00
Pondělí M NJ  
Úterý ČJ Z    
Středa   F M  
Čtvrtek   AJ IN  
Pátek   ČJ AJ D

Učivo na týden od 23.11. do 27.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

Online hodina 24. 11. 

Odborné názvy 

U 28/8 

Práce s textem v PS str. 21 

Online hodina 27. 11.  

Odborné názvy

Práce s textem v PS str. 2122 

Úkol zadání Teams  

Test – slovní druhy, základní skladební dvojice, shoda přísudku s podmětem 

PS str. 25/1, 2, 3 a), d), e), f), g) 

Matematika 

  Online hodina 23.11.

zlomky a číselná osa str. 15 - 17

úkoly v zadání Teams

Online hodina 25.11.

rozšiřování zlomků str. 18 - 19

úkoly v Teams

Anglický jazyk 

1.hodina

1) WB p. 117 / 1,2, 3 – zadání v Teams

 

online hodina 26.11.

 • 1) zopakování slovosledu v otázce – Kahoot quiz
 • 2) nová slovní zásoba – školní předměty UČ str. 64/1,3

    celou slovní zásobu 5.lekce máte tady: https://quizlet.com/class/16553803/

 • 3) WB 48/ 1,2
 •  

online hodina 27.11.

 • 1) revision of school subjects - wordwall
 • 2) Redroofs – reading, questions and answers UČ str. 64

  

Německý jazyk 

 Online hodina 23.11. - německá města - U str. 14, 16, PS 8/17, 9/21

- opakování 0. lekce

zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Fyzika 

  Online hodina ve středu v 9 hodin

Výpočet času při rovnoměrném pohybu

Příklad v Teams po vyučování

Dějepis 

UČ str. 34 -35 Svatá říše německých císařů

PS str. 18 -zadání v Teams

online hodina - Zrod středověké Anglie str. 32 -33

PS str.17 

Zeměpis 

 Online hodina 24.11. - jižní Afrika - U str. 26-29

-  zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

Přírodopis 

  Online hodina v pondělí

Ptáci učebnice str. 34- 37

Informatika 

 On-line hodina 26.11.

Téma: Excel-opakování, závěrečná práce

 

Učivo na týden od 16.11. do 20.11. 2020:

Předmět 

Učivo 

Český jazyk 

 Online hodina 20. 11. 

1) Práce s textem PS str. 21, 22 

2) Odborné názvy – termíny 

U 26/4 

Úkoly – zadání Temas 

1) Do sešitu si udělej zápis (tabulka na str. 25 v učebnici) 

2) Vypracuj v učebnici na str. 29 cvičení 12 

procvičuj na www.skolasnadhledem.cz kódy 447 018, 447 019, 447 020 

Matematika 

  online hodina 16. 11.

největší společný dělitel

nejmenší společný násobek

Teams - zadání příkladu po hodině

Anglický jazyk 

online hodina 19.11.

1) opakování slovosledu v otázce s použitím příslovcí

2) zahrajeme si Kahoot

3) listening activity Hidden talents - gap filling exercise

online hodina 20.11.

1) procvičování slovosledu v otázce

2) WB p. 117/ 1,2,3

3) a quiz

 

Německý jazyk 

 Online hodina 16.11. - opakování barev

- německá města - U str. 14, 16

- zápis z hodiny naleznete po online hodině v Teams

- nácvik výslovnosti barev:

https://www.youtube.com/watch?v=AxF0Per8uds

Fyzika 

  On-line hodina 18.11. v 9 hodin

Výpočet dráhy rovnoměrného pohybu učebnice str.21-24

Teams - zadání příkladu po hodině

Dějepis 

PS str. 15 vypracuj a zopakuj si lenní systém

UČ str. 30-31Severští vládcové moří

PS str. 16 - vypracuj

 

online hodina 20.11.

1) zopakujeme si, co jste se naučili sami

2) napíšete si krátký test na Karla Velikého a dějiny franské říše

 

Zeměpis 

online hodina ve státní svátek 17.11. není (v Teams vám z důvodu nastaveného opakování vyskočí upozornění na hodinu)

zopakujte si probrané regiony: Sahel, střední Afrika

- přečtěte si U str. 24 - 25 - východní Afrika, v Teams najdete zápis

- kdo ještě neodevzdal: v Teams - regiony Afriky - vypracujte (bez vybarvování mapy) zbývající úkoly 3,4,5/ příp. kdo neodevzdal úkoly 1,2 - v Teams pošlete zpět ke kontrole do pátku

- ti, kteří z nějakého důvodu nevyplnili test - Kvíz Afrika - podnebí, přírodní poměry, mají možnost opravy - náhradní test v pátek 20.11. ve 12:00. Test bude spuštěn ve 12:00, odpovědi zašlete do 12:15.

Přírodopis 

 On-line hodina 16.11. v 10 hodin

Cizokrajní ještěři a hadi - učebnice str.32-33 + opakování plazi

Teams - test zadání po hodině 

Informatika 

 On-line hodina 19.11.

1. Kontrola a hodnocení prací

2. Grafy v Excelu

3. Zadání SP

 

Učivo na týden od 9.11. do 13.11. 2020:

Předmět

Učivo

Český jazyk

online hodina 10. 11. 

1) Synonyma a homonyma  

tabulka str. 20 

Uč. 21/3, 22/5, 6, 7 

2) Slova citově zabarvená 

Uč. str. 23 tabulka, cv. 1 

Úkoly (zadání v Teams):  

Uč. str. 19/11 a), b) e) 

PS 19/4, 5, 6, 7, 1 dole 

https://prirucka.ujc.cas.cz/ 

 

online hodina 13. 11. 

1) Synonyma, homonyma a antonyma 

PS str. 18/1, 2, 3 

2) Slova citově zabarvená 

Uč. str. 23/2 

Úkoly (zadání v Teams): 

PS str. 20 

Práce s textem v čítance str. 2426 

Matematika

online hodiny 9.11. a 11.11.

společný dělitel a společný násobek

úkoly v Teams

Anglický jazyk

1.hodina

vypracuj pracovní list na příslovce vyjadřující četnost zadání v Teams 

 

online hodina 12.11. 

1) příslovce vyjadřující četnost - slovosled oznamovací věty a otázky 

2) procvičování UČ str. 60 / 2,3,4 

3) PS str. 46/ 2,3,5,6 

 

online hodina 13.11. 

1) slovosled v otázce 

2) procvičování UČ str. 60/ 5,6 

3, PS str. 47 

Německý jazyk

online hodina 9.11. - opakování čísel

barvy - U str. 12

- úkoly pro samostatnou práci naleznete po online hodině v Teams

- nácvik výslovnosti barev:

https://www.youtube.com/watch?v=AxF0Per8uds

- nácvik správné výslovnosti čísel:

https://www.youtube.com/watch?v=6J9Xg1dSLJ0

- zaměřte se pouze na první tři sloupečky - čísla do 20 a desítky, zopakování čísel do 4:05 času videa

Fyzika

On-line hodina ve středu v 9 hodin - Výpočet rychlosti (připravte si kalkulačky)

učebnice str. 18-19

Příklad učebnice str. 20/3 - zadání máte v Teams

Dějepis

UČ str. 26 - 27 lenní systém, rytířská kultura

online hodina 13.11. -opakování Karla Velikého a franské říše - úniková hra

Zeměpis

 online hodina 10.11. - opakování - regiony Afriky, severní Afrika

- Sahel, střední Afrika (Ustr. 20 - 23) - v Teams najdete zápis z hodiny

- v Teams - regiony Afriky - vypracujte (bez vybarvování mapy) zbývající úkoly 3,4,5 - v Teams pošlete zpět ke kontrole do pátku

Přírodopis

On-line hodina v pondělí v 10 hodin - Ještěři a hadi - učebnice str. 30 - 31

Informatika

12.11. On-line hodina

1. Opakování -One Drive

2. Vložení fotografie do PowerPointu.

3. SP- odevzdání práce (Fotografie v Power Pointu)

 

 

Učivo na týden od 2.11. do 6.11. 2020:

Předmět

Učivo

Termín splnění

Český jazyk

online hodina 3.11. 

1) Slova jednoznačná a mnohoznačná  doplnění PS str. 15/5 

2) Metafora a metonymie – dokončení tabulky str. 13/3 

3) Slovo a sousloví – doplnění PS str. 15/1 a, b 

4) úkol: viz zadání v Teams – uč. str. 17/5 a, b 

5) úkol: viz zadání v Teams – uč. str. 19/11 a 

 

online hodina 6.11. 

1) Slovo a sousloví, rčení (uč. str. 18/6, 7, 8) 

v PS str. 16/2, 3, 4 

2) Jazykový rozbor  

úkol: viz zadání v Teams – PS str. 17/6 a 17/7 a, b, c, d, e, f 

 

Matematika

online hodina 2.11.

prvočísla a čísla složená pracovní list a čtverec s čísly 1 - 100

úkoly z hodin  budou v Teams

geometrie - úhly a osová souměrnost

 

Anglický jazyk

1.hodina- vypracuj interaktivní test jako opakování lekce 4 na Wizer, přihlaš se svým školním účtem, jeho zadání najdeš v Teams English Year 7

online hodina 5.11.

1) UČ str. 58 – daily routine- nová slovní zásoba

2) UČ str. 58/3 – použití sloves „have, go a play“ ve frázích

3) UČ str. 59/ 7 A day in the life of a child genius – Aisha Patel

 

online hodina 6.11.

1) UČ str. 59 A day in the life of a child genius – Rick Moore, práce s textem

2) UČ str. 59/8,9

3) úkol: PS str. 45/1,3 zadání v Teams, English Year 7

 

Německý jazyk

online hodina 2.11. - opakování dnů v týdnu, nové učivo - čísla 0-20, desítky (10, 20, 30...) - U str. 11, PS str. 7/11a

v PS str. 7/vyplňte cvičení 11b

procvičujte si dny v týdnu, čísla - v Teams Němčina 7 naleznete opakovací kvíz a výpisky z online hodiny - opište si je do sešitu (Schulheft)

- nácvik správné výslovnosti čísel:

https://www.youtube.com/watch?v=6J9Xg1dSLJ0

- zaměřte se pouze na první tři sloupečky - čísla do 20 a desítky, zopakování čísel do 4:05 času videa (koho by zajímalo počítání nad 20, může poslouchat dál)

nebo písnička https://www.youtube.com/watch?v=amvSgaZn-CY 

 

Fyzika

online hodina 5.11. Rychlost rovnoměrného pohybu

připravte si kalkulačku, sešit a učebnici

Pošlete zápis z hodiny + tabulku str.20/5

 

Zeměpis

online hodina 3.11. - regiony Afriky, severní Afrika - U str. 17 - 19

- úkoly pro samostatnou práci budou zadány po online hodině v Teams

- příprava na test - zopakujte si témata, která jsme probrali ve škole (podnebí, přírodní krajiny a ochrana přírody)

 

Dějepis

UČ str. 24 -25 Karel Veliký - přečti si, na onlině hodině si vše zopakujeme

online hodina 6.11.

práce s PS, Franská říše, lenní systém, rytířství

 

Přírodopis

online hodina 2.11. Plazi uč. str. 26-27

Želvy uč. str. 28

Pošlete zápis z hodiny

 

Informatika

Excel v cloudu 3: on-line hodina 5.11.od 10:00 hod.

1. Opakování- Office 365, Teams, Zadání, odevzdání fotografie

2. Vzorce v Excelu- diskuze k odevzdané SP, tipy, triky, dotazy

3. Vložení grafu z tabulky

4. Zadání SP- bude zveřejněno na konci hodiny v Zadání v Teams

Teams- zadání SP (Grafy).

 

 

 

 

 

do 10.11.

 

 

Učivo od 19.10. - 23.10.

Český jazyk

1) Význam slova, slova jednoznačná a mnohoznačná

viz online hodina v úterý v 8:00 a přehledová tabulka v uč. na str. 12

v PS na str. 14 cv. 4 a, b, c, d, e, f (viz online hodina)

v PS na str. 15 cv. 5 

v učebnici str. 13 cv. 2, 3 a (viz online hodina)

v učebnici str. 13 cv. 5 (vyber si 7 slov jednoznačných a utvoř s nimi věty). Cvičení vypracuj do sešitu na mluvnici.

2) Slovo a sousloví

viz online hodina a přehledová tabulka v učebnici na str. 15

v uč. na str. 16 cv. 2 – vypiš pouze sousloví (do sešitu mluvnice)

v uč. na str. 16 cv. 4 – cvičení vypracuj do sešitu mluvnice

v PS na str. 15 cv. 1 a, b

19.– 23. 10.
Matematika

Aritmetika - v pracovnéím listě str. 23 vypracuj všechna cvičení, v teamsech najdeš nápovědu

str. 25 v temsech nápověda a vysvětlení.

Geometrie - str. 7 cvič 6,7,8,9,10 vypracuj do sešitu geometrie a odevzdej ve čtvrtek 22.10.

Online hodina středa 21.10. od 10,00 pozvánka v emailu

 
Anglický jazyk

Tento týden Tě čeká opakování učiva z lekce 4. Do tvého školního emailového účtu Ti přijde odkaz k procvičování slovíček v aplikaci WocaBee, kterou si můžeš stáhnout.

UČ str. 57/1,2 - zopakuj si ústně slovní zásobu

UČ str. 57/3 - vypracuj písemně, vyber si 4 místa, o kterých vytvoříš věty

UČ str. 57/4 - doplň do vět správnou předložku - ústně

PS str. 43/2,4

Na onlině hodině ve čtvrtek od 10.00 si to vše ještě jednou zopakuješ a čeká Tě diktát podle PS 43/1. Těším se na slyšenouwink

 

 
Německý jazyk

Procvičujte si dny v týdnu (U str. 10) a jejich výslovnost - např. zde https://www.youtube.com/watch?v=IvZ64DfwoDk

- vypracujte pracovní list ZDE - odevzdejte ve čtvrtek - kdo nemá možnost vytisknout, napíše správné řešení do školního sešitu (Schulheft)

 
Fyzika

Budeme opakovat převody času - procvičování pošlu e-mailem

a ve středu na on-lline hodině embarassed

 
Zeměpis

Afrika - hospodářství, problémy současné Afriky, regiony - úvod - přečtěte si v U str.14 - 17

Vzadu do sešitu vypracujte následující úkoly:

 1. 1) Kde byste v Africe hledali oblasti s plantážemi a co se na nich pěstuje?
 2. 2) Existuje rozdíl mezi plantážnictvím a samozásobitelstvím? Vysvětli tyto pojmy.
 3. 3) Ve kterých oblastech Afriky se těží nerostné suroviny? Které nerostné suroviny to jsou?
 4. 4) Kde žije v Africe nejvíce obyvatel a proč tomu tak je? (viz U str. 13 + pokuste se vyhledat doplňující informace na internetu a uvést zdroj, odkud jste čerpali)
 
Dějepis

vypravuj kvíz jehož zadání budeš mít v Teams 7 - dějepis na počátku týdne

Raný středověk

UČ str. 22-23 Trpaslíci na ramenou obrů - přečti si o významu klášterů v době raného středověku, vypracuj str.13 v PS

 
Přírodopis

Plazi uč. str.26 - 27

zápis posílám e-mailem

v Teams máte na zítra připravený KVÍZ obojživelníci

19.10. - 23.10.
Informatika

Excel v cloudu 2: on-line hodina od 10:00 hod.

Teams- zadání SP (Tarify mobil).

 

 

22.10.

do 30.10.

     

 

Informace k učivu

Předmět

Učivo

Termín splnění

Český jazyk

Opakování ze 6. ročníku

1) V prac. sešitě na str. 12 vypracuj cv. 18. Nejprve vyznač chyby v textu a pak cvičení správně přepiš do sešitu.

2) V prac. sešitě na str. 12 vypracuj cv. 21

Význam slova 

1) Vypracuj v prac. sešitě na str. 13 cv. 1 a), b) urči u prvních pěti doplněných tvarů mluvnické kategorie. 

2) Přečti si v učebnici na str. 9, co je věcný a mluvnický význam slova.

3) Vypracuj na str. 13 v prac. sešitě cv. 3. (Co všechno může uvedené slovo znamenat, jaké může mít významy, ke každému slovu uveď alespoň dva různé významy.)

4) Vypracuj do sešitu cv. 4 na str. 10 v učebnici.

Procvičujeme pravopis

Vypracuj cv. 1, 2, 3, 4 na str. 71 v pracovním sešitě

Větné členy

V teamsech najdeš kvíz k procvičení učiva o větných členech. 

12.10.–16.10.

vstupní test

 

Matematika

Aritmetika - v pracovnéím listě str. 23 vypracuj všechna cvičení, v teamsech najdeš nápovědu

str. 25 v temsech nápověda a vysvětlení.

Geometrie - str. 6 procvičuj sčítání a odčítání úhlů cvič. 1 - 7

str. 7 cvič. 3,4,5,

 

Anglický jazyk

Procvičování použití „some, any, a/an“ online zde: some, any, a/an

pro off-line žáky je pracovní list nachystaný ve škole

procvičování some, any, a/an PS str. 39/1,2,3

UČ str. 54/1 A city guide

přečti a poslechni si článek o Dubai a písemně odpověz na otázky 1,2,3 do školního sešitu

poslech najdeš zde: Dubai

nastuduj použití „also“ – „také“  ve větě a vypracuj ústně

UČ str. 54/3 a písemně PS str. 40/1

 

online hodina - čtvrtek od 10:30 v Teams

pozvánku dostaneš do svého školního emailového účtu na Office 

 

 

12.-16.10.

Německý jazyk

- zůstává DÚ ze dne 5.10. - PS str. 10 - dopsat do sešitu jazykolamy

- zopakovat si pozdravy

- procvičovat dny v týdnu - U str. 10, PS str. 6/ cv. 8, 9, 10

- zápis do sešitu (Schulheft) - PS str. 10/ Wochentage - dny v týdnu

- dny v týdnu - procvičovat výslovnost - např. zde https://www.youtube.com/watch?v=IvZ64DfwoDk

12.-16.10.

Fyzika

Pracovní list - procvičování převodů hmotnosti - odevzdání 22.10.

12.10. -16.10.

Zeměpis

Afrika - přírodní krajiny, ochrana přírody, objevování Afriky, kolonizace a dekolonizace, obyvatelstvo a kultura - U str.10-13

Vzadu do sešitu vypracujte následující úkoly:

Podle indicií správně urči typ přírodní krajiny - zapiš si z druhé strany do sešitu:

1) .......... je travnatá krajina, pro kterou je typické střídání období dešťů a sucha.

2) .......... leží v okolí rovníku. Vyznačují se velkým množstvím nejpestřejších rostlin a živočichů na Zemi.

3) .......... se rozprostírají v oblasti obratníků. Žijí v nich převážně noční živočichové a rostou zde rostliny, které dobře hospodaří s vodou.

4) .......... se nachází na severu a jihu Afriky. Jsou užívané k zemědělským účelům, především na pěstování oliv, citrusů a vinic. 

 

5) Kde budeš v Africe hledat tropické deštné pralesy a proč?

6) Které druhy zvířat patří mezi neohroženější v Africe?

7) Vysvětli, co se dělo v tzv. Roce Afriky. Jak to souvisí s kolonizací?

8)Afrika je zemí s výskytem nejrůznějších vzácných chorob. Jmenuj některé z nich.

12. - 16.10.

Dějepis

dějiny islámských zemí – UČ str. 18 -19, vypracuj úkoly v PS na str.11

UČ str. 20-21, vypracuj úkoly v PS na str.12

Zjisti, co pochází z arabské kultury a dodnes se používá a zapiš si tento svůj poznatek do modrého sešitu.

12.-16.10

Přírodopis

Obojživelníci učebnice str.22-25, PS str.14-15

Obojživelníci

Larvy – pulci – vývoj ve vodě

-dýchají žábrami

Dospělí – 2páry končetin, kůže holá

               - dýchají pícemi a kůží

               - kloaka – společný vývod trávicí, rozmnožovací a

                                 vylučovací soustavy

rozmnožování – pohlavní, vnější oplození

vajíčko ----- pulec (žábry) ---------------- dospělec (plíce)

 

OBOJŽIVELNÍCI

Ocasatí: čolci

               mloci – žluté skvrny

bezocasí – žáby – zavalité tělo

                             -mezi prsty plovací blány

                            - vymrštitelný jazyk, živí se hmyzem, drobnými živočichy

Ve vodě – kuňky, skokan zelený

Na souši – skokan hnědý, ropucha obecná

Na stromech – rosnička zelená

 

12.10. - 16.10.

Informatika

Excel v cloudu 2: on-line hodina od 10:00 hod.

Teams- zadání SP (Tarify mobil).

 

Excel v cloudu 1: on-line hodina od 10:00 hod.

Teams- zadání SP (ruční zápis vzorce).

22.10.

do 23.10.

 

15.10.

do 20.10.

TV

Milí žáci, pokud je to jen trochu možné,choďte se proběhnout ven. 30 dřepů denně ,vám taky neuškodí :-)

 

VV

 

 

ČP

 

 

 

 

 

 

Učivo  pro žáky zveřejňované zde na stránkách třídy během uzavření škol v době od března do června 2020 je k nahlédnutí zde: 

PDF soubor6.třída učivo z webu březen- červen 2020

 

 

 

7. třída

Vloženo: 23.2.2018 | Autor: Jana Báčová | Zobrazeno: 910x | Upraveno: 23.2.2018 | Upravil: Jana Báčová
I když to letošní zimu už vypadalo, že mrznout nebude, nakonec se na nás štěstí usmálo. Moc rádi jsme- dokonce dvakrát- využili ledovou plochu na zásadském hřišti. Podívejte se na další fotografie z akce.

Vloženo: 13.6.2017 | Autor: Zdeňka Abrahamová | Zobrazeno: 15957x | Zatím neupraveno
Den dětí byl pro třetí a čtvrtou třídu naplněný spoustou zajímavých činností. Děti si vytvořily originální batikovaná trička, soutěžily v orientačním běhu a ještě si stihly zahrát různé hry. Abrahamová, Veverková, Smištíková

Vloženo: 5.3.2017 | Autor: Neznámý | Zobrazeno: 2216x | Upraveno: 5.3.2017 | Upravil: Neznámý
Díky mrazivému lednovému počasí se letos žáci 3. a 4. třídy společně zúčastnili čtyř dvojhodinových lekcí bruslení na místním kluzišti v Zásadě.

Celkem: 5 článků

Dětský den

Vloženo: 13.6.2017 | Autor: Zdeňka Abrahamová | Zobrazeno: 15958x | Zatím neupraveno
Den dětí byl pro třetí a čtvrtou třídu naplněný spoustou zajímavých činností. Děti si vytvořily originální batikovaná trička, soutěžily v orientačním běhu a ještě si stihly zahrát různé hry. Abrahamová, Veverková, Smištíková